๙ ไปกับบุญ วิสาขบูชา

ทริปอินเดีย "พุทธคยา"  พิเศษ "วันวิสาขบูชา"

วันเดินทาง : วันพฤหัสบดี ๑๖ - วันเสาร์ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สายการบิน : อินดิโก Indigo

เส้นทางบิน : กรุงเทพ-พาราณสี-กรุงเทพ

ราคา : ๒๙,๐๐๐ บาท

ตารางบิน สายการบินอินดิโก / เวลาที่ประเทศอินเดียช้ากว่าไทย ๑ชั่วโมงครึ่ง

 

วันเดินทาง  เส้นทาง  เที่ยวบิน  เวลาออก  เวลาถึง 
 ๑๖ พฤษภาคม ๖๒  กรุงเทพ-พาราณสี  ๖ E ๙๘  ๙.๑๐  ๑๐.๕๐
 ๒๕ พฤษภาคม ๖๒  พาราณสี - กรุงเทพ  ๖ E ๙๗  ๑๑.๕๐  ๑๖.๔๐

ราคานี้รวมอะไรบ้าง

๑. ค่าตั๋วเครื่องบินอินดิโก ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพ-พาราณสี-กรุงเทพ

๒. ค่าทำวีซ่าออนไลน์

๓. ค่าที่พักโรงแรม ๘ คืน

๔. ค่าอาหารเช้า และกลางวัน ภัตตาคาร

๕. ค่ารถรับส่งและสถานที่ตามโปรแกรมที่จัด

๖. หนังสือสวดมนต์ ผ้าปูรองนั่ง ถุงผ้า โคมไฟสำหรับเดินเวียนเทียน

๗. ผ้าห่มองค์พระพุทธเมตตา

สิ่งที่ต้องเตรียม

๑. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน นับจากวันเดินทางกลับ

๒. รูปถ่ายสีขนาด ๒X๒ นิ้ว ๑ รูป หน้าตรงไม่สวมแว่นดำ ไม่สวมหมวก ไม่ยิ้มเห็นฟัน (สามารถถ่ายจากมือถือยืนหน้าผนังสีขาว)

๓. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับพระสงฆ์ใช้หนังสือสุทธิ) ๑ ใบ

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ใบ

๕. ชุดขาวไว้ใส่ในวันวิสาขบูชา วันอื่นๆ แต่งกายสุภาพ

หมายเหตุ ทำวีซ่าออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมาสแกนนิ้วมือค่ะ

*** ราคานี้ทำไว้สำหรับคณะ ๑๐ ท่านขึ้นไป

*** จองทริปจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง ๑๕ วัน

โปรแกรมที่เตรียมไว้ให้ (นอกนั้น อิสระบูชา ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยาค่ะ)

๑.วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ "วันวิสาขบูชา" 

๑.๑ ร่วมสวดมนต์กับคณะสงฆ์ไทย

๑.๒ เวียนเทียนบริเวณรอบพระมหาเจดีย์

๑.๓ ห่มผ้าพระพุทธเมตตา

๒.วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ "เขาคิชฌกูฎ" กรุงราชคฤห์

เริ่มออกเดินทางแต่เช้าตรู่ ประมาณ ตี๓ เดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ จากนั้นเดินขึ้นเขา เพื่อสวดมนต์ นั่งสมาธิ รับอรุณด้วยกันค่ะ

๓. เมืองสารนาถ อาจจะเป็นวันแรกที่ไปถึงพาราณสี หรือวันก่อนกลับประเทศไทย

นำคณะสวดมนต์ นั่งสมาธิ ภายในบริเวณ "ธรรมเมกขสถูป"

โรงแรมที่พักเมืองพุทธคยา

HOTEL TAJ DARBAR (หรือเทียบเท่า)