ทริปพิเศษ อินเดีย เพียงความว่างเปล่า ปีที่ ๒/๒๕๖๓

 

รับฟังธรรมะบรรยายพุทธประวัติ โดย พระมหาอนุชน สาสนกิตฺติ ป.ธ.๙, ดร. ตลอดการเดินทาง

ทริปพิเศษ สำหรับเส้นทางแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
• พิเศษ ด้วยพระวิทยากรผู้ทรงความรู้บรรยายโดยละเอียดในแต่ละสถานที่ พร้อมนำสวดมนต์ภาวนาตลอดการเดินทาง
• จัดเตรียมที่พักโรงแรม และอาหารอย่างดีไว้ให้
• เดินทางไปลงพาราณสี -กลับ พุทธคยา สะดวกสบายไม่เหนื่อย
• ผ้าห่มพระพุทธเมตตา และพระปางปรินิพพาน 
• เต็มอิ่ม ๒ คืน เพื่ออิสระการปฏิบัติภาวนาที่พุทธคยา
• จัดเตรียมหนังสือสวดมนต์ ผ้ารองนั่ง ถุงผ้าใส่ของ

เดินทาง  : วันอาทิตย์ ที่ ๒ - วันจันทร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เส้นทาง  :  พารารณสี - สาวัตถี - ลุมพินี - กุสินารา - ไวสาลี - ปัตนะ - นาลันทา - พุทธคยา

สายการบิน :  อินดิโก และ แอร์เอเชีย (Air Asia Airline/FD)

อัตราค่าบริการ : ราคาท่านละ  ๔๙,๐๐๐.- บาท สำหรับคณะ ๒๐-๒๕ ท่าน

(รวมตั๋วเครื่องบิน และวีซ่าแล้ว)

สำหรับพระ แม่ชี และฆราวาส ราคาเดียวกัน เนื่องจากทำราคาที่พิเศษมากให้อยู่แล้วค่ะ

**ทริปนี้ไม่มีอาหารไทยเสริมนะคะ**

** เดินทางไปโดยสายการบินแอร์อินดิโกลงพาราณสี - กลับโดยสายการบินแอร์เอเชีย พุทธคยา

ตารางเวลาบินสายการบินอินดิโก / แอร์เอเชีย

 วันเดินทาง   เส้นทาง   เที่ยวบิน   เวลาออก   เวลาถึง
 อาทิตย์ ๒ กุมภาพันธ์ ๖๓   กรุงเทพ - พาราณสี   ๖E ๙๘    ๐๙.๑๐   ๑๐.๕๐
 จันทร์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๖๓   พุทธคยา - กรุงเทพ   FD ๑๒๓   ๑๐.๔๐  ๑๔.๕๐


**เวลาบินของสายการบินมีการปรับเปลี่ยนตลอด ดังนั้นกรุณาสอบถามก่อนทำการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด
 
ตารางเดินทาง (ย่อ)

   วันที่     รายการ  B   L   D

 ที่พัก

 ๒ กพ ๖๓   กรุงเทพ – พาราณสี   -   X   X  เมืองพาราณสี : HOTEL COSTA  REVERA
 ๓ กพ ๖๓   พาราณสี – สาวัตถี  เมืองสาวัตถี : HOTEL THE ROYAL RESIDENCY
 ๔ กพ ๖๓  สาวัตถี – ลุมพินี  เมืองลุมพินี : HOTEL KASAI  
 ๕ กพ ๖๓  ลุมพินี – กุสินารา  X  เมืองกุสินารา : HOTEL IMPERIAL
 ๖ กพ ๖๓  กุสินารา – ไวสาลี – ปัตนะ  เมืองปัตนะ :  HOTEL PATNA CONTINENTAL
 ๗ กพ ๖๓  ปัตนะ – นาลันทา – ราชคฤห์ – พุทธคยา  เมืองพุทธคยา :   HOTEL OAKS  
 ๘ กพ ๖๓  พุทธคยา  X  X  X  เมืองพุทธคยา :   HOTEL OAKS 
 ๙ กพ ๖๓  พุทธคยา  -  -   เมืองพุทธคยา :   HOTEL OAKS  
๑๐ กพ ๖๓  เดินทางกลับ  X - - สายการบินแอร์เอเชีย

กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ – พาราณสี   (-/L/D)                                                                                       วันอาทิตย์ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

 
สารนาถ : ธัมมจักกัปปวัตนสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา


๐๕.๓๐ น.     คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น ๔ ประตู ๓  เคาน์เตอร์ E
                  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
๐๙.๑๐ น.     ออกเดินทางสู่  “เมืองพาราณสี”  ประเทศอินเดีย สายการบิน อินดิโก ๖E ๙๘ 
๑๐.๕๐ น.     (เวลาที่อินเดีย,เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย ๑.๓๐ ชม. )  เดินทางถึง “สนามบินเมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย” หลังผ่านขั้นตอนการ  ตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “เมืองพาราณสี” โดยรถบัสปรับอากาศ
เที่ยง            ถวายภัตตาหารเพล /รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             เดินทางไปยัง “เมืองสารนาถ” นำท่านสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ที่ธัมเมกสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ ๓ สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจะวัคคีย์ทั้งห้า ในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤาษี นักบวชและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพราหมณ์) นำท่านชม มูลคันธกุฏิ สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษที่ 12 ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นธรรมราชิกสถูปเป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อนหลังจากนั้น         นำท่านชม “พิพิธภัณฑ์สารนาถ” สถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา ที่ขุดค้นพบในบริเวณสารนาถ ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก นำชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ “พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา” ที่ค้นพบบริเวณใกล้ๆกับมูลคันธกุฏี สถานที่จำพรรษาของพระพุทธเจ้า
ค่ำ              ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก
ที่พัก           เมืองพาราณสี : HOTEL COSTA  REVERA . (ระดับ ๔ ดาว)  หรือเทียบเท่า

 

              

  วันที่สอง พาราณสี – สาวัตถี  (B/L/D)                                                                                    วันจันทร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

เช้าตรู่       นำท่านชม “ แม่น้ำคงคา” ในบรรยากาศยามเช้า และ ล่องเรือแม่น้ำคงคา  ชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ชมการเผาศพที่ไฟไม่เคยมอดดับมากว่า ๒,๕๐๐ ปี จากนั้นเดินทางกลับโรงแรม
๐๕.๓๐ น.  ถวายภัตตาหารเช้า/ รับประทานอาหารเช้า
๐๖.๓๐ น.  นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองสาวัตถี”  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๗ ชั่วโมง) เมืองที่พระพุทธองค์ประทับนานถึง ๒๕ พรรษา ตรัสพระธรรมเทศนาและแสดงธรรมแก่ภิกษุและพุทธบริษัทให้บรรลุอมตธรรมเป็นจำนวนมาก มีพระอรหันตสาวกอยู่จำพรรษานับพันนับหมื่นองค์ อุบาสก อุบาสิกาก็เป็นเลิศกว่าใครในแผ่นดิน พระราชาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง
๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหาร และรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
เย็น           เดินทางถึงเมืองสาวัตถี พาท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอิริยาบท
ค่ำ            ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก
ที่พัก         เมืองสาวัตถี : HOTEL THE  ROYAL  RESIDENCY ( ระดับ ๓ ดาว) หรือเทียบเท่า
                

            

วันที่สาม สาวัตถี – ลุมพินี (ประเทศเนปาล) (B/L/D)                                                                      วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


เช้า ถวายภัตตาหารและรับประทานอาหารเช้า
จากนั้น นำท่านชม และนมัสการ  “วัดเชตะวันมหาวิหาร” , ต้นอานันทโพธิ์ และสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎีที่ทรงประทับ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม คฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑกเศรษฐี บ้านท่านปุโรหิตผู้เป็นบิดาของพระองคุลีมาล และชม สถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ก่อน เสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เดินทางต่อสู่สวนลุมพินีวัน พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานเป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยข้ามพรมแดนจากอินเดีย สู่ประเทศเนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสู่ เมืองสิทธารัตถะ
๑๑.๓๐ น.             ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
บ่าย                     เดินทางถึงชายแดนที่ ด่านโสโนรี ชายแดนระหว่างอินเดีย-เนปาล ให้ท่านได้แวะพักอิริยาบท ที่ วัดไทยนวราช
                           รัตนาราม ๙๖๐ “ส้วมดีมีสุข สถานที่ปลดทุกข์ เห็นสุขทันตา”  และชิมโรตีอารีดอย โรตีที่ชาวพุทธทานมากที่สุด
เย็น      เดินทางถึงลุมพินี นำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนอิริยาบท
ค่ำ       ถวายน้ำปานะสำหรับพระภิกษุ และแม่ชี / รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก
ที่พัก    เมืองลุมพินี : HOTEL KASAI  (ระดับ ๔ ดาว)  หรือเทียบเท่า
   

                         

วันที่สี่ ลุมพินี – กุสินารา  (B/L/D)                                                                                                วันพุธ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

 ลุมพินี: ชาตสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ

 ๐๕.๓๐ น.      ถวายภัตตาหารเช้า /รับประทานอาหารเช้า
จากนั้น           นำท่านเข้าสู่  “สวนลุมพินีวัน”  ชม พระวิหารมายาเทวี , เสาอโศก, สระโบกขรณี และสถานที่สำคัญ ๆ รอบสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระโพธิสัตว์ ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา แผ่เมตตาระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิด นำท่านเดินทางกลับสู่พรมแดนข้ามเข้าสู่ประเทศอินเดีย อีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินทางสู่เมืองสาวัตถี
เที่ยง             ถวายภัตตาหารเพล และรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
จากนั้น           ออกเดินทางไปยัง "เมืองกุสินารา" เป็นที่ตั้งของสังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ ดินแดนแห่งพุทธปรินิพพาน มหานครแห่งแคว้นมัลละ

 

กุสินารา : พุทธสถูป สถานที่พระพุทธเจ้า ทรงปรินิพพาน

เย็น.           เดินทางถึงเมืองกุสินารา นำท่านกราบนมัสการ “พระพุทธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน” สถานที่เสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน นมัสการพระมหาสถูป จากนั้นนำท่านสู่ "มกุฏพันธนเจดีย์"  สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา เวียนประทักษิณรอบพระมหาสถูป เพื่อถวายการบูชา 
ค่ำ              ถวายน้ำปานะ และรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก
ที่พัก           เมืองกุสินารา : HOTEL LOTUS /HOTEL IMPERIAL (ระดับ ๔ ดาว) หรือเทียบเท่า

             

วันที่ห้า กุสินารา – ไวสาลี – ปัตนะ   (B/L/D)                                                                    วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ "เมืองปัตนะ" (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๘ ชั่วโมง)
๑๑.๐๐ น.        ถวายเพล และรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
จากนั้น            ออกเดินทางไปยัง “เมืองไวสาลี”  เป็นชื่อของเมืองหลวงของแคว้นวัชชี เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญรวมถึงเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยพุทธกาล แต่ในปัจจุบัน แคว้นวัชชีเป็นอำเภอไวสาลี เป็น ๑ ใน ๑๔ อำเภอขึ้นตรงกับรัฐพิหาร  โดยพระพุทธเจ้าเคยเสด็จเยี่ยมเมืองแห่งนี้ในปีที่ ๕ หลังการตรัสรู้ นำท่านชม “เสาอโศก”  ณ วัดป่ามหาวัน ซึ่งถือกันว่าเป็นเสาอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด
 นำท่านเดินทางต่อไปยัง "เมืองปัตนะ(PATNA)"  หรือในอดีตเรียก ปาฎลีบุตร , มคธ ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นพิหาร ในอดีตเมืองนี้เคยเป็นสถานที่สังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สาม ณ อโศการาม และที่นี้ยังเป็นสถานที่เผยแพร่พุทธศาสนาไปทั่วอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมาหาราช 
ค่ำ                   ถวายน้ำปานะ /รับประทานอาหารค่ำ / ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน
ที่พัก                เมืองปัตนะ :  HOTEL PATNA CONTINENTAL (ระดับ ๔ ดาว)  หรือเทียบเท่า 
   

                

วันที่หก   ปัตนะ – นาลันทา –ราชคฤห์-พุทธคยา   (B/L/D)                                                                 วันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เช้า          ถวายภัตตาหารเช้า  และรับประทานอาหารเช้า
เดินทางสู่  “นาลันทา”  บ้านเกิดของพระสารีบุตร นำชม “มหาวิทยาลัยนาลันทา” อดีตมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลก และยิ่งใหญ่เมือกว่าพันปีมาแล้ว  มีนักศึกษาจากนานาประเทศรวมทั้งพระถังซัมจั๋งที่มาจากเมืองจีนด้วย นำท่าน กราบขอพรและนมัสการ  “หลวงพ่อองค์ดำ”  ที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแต่เดิมประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลัยนาลันทา ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยถูกเผาทำลาย แต่องค์พระกลับยังคงอยู่เกือบสมบูรณ์
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล /รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง
บ่าย        นำท่านชม “ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร” เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนามีลักษณะเป็นซากฐานกำแพงสูงประมาณ ๖ ฟุตล้อมรอบบริเวณ ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระคันธกุฎบนยอดเขาคิชฌกูฎอันสวยงามได้อีกด้วย  
             นำท่านชม  “วัดเวฬุวันวิหาร”  ซึ่งเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คำว่าเวฬุวัน แปลว่า สวนไผ่ เดิมอารามแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แคว้นมคธ ตั้งอยู่นอกเมืองราชคฤห์ วัดนี้เป็นสถานที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวก จำนวน ๑,๒๕๐ รูป อันเป็นที่มาของ วันมาฆบูชา
จากนั้น    "เดินทางสู่เขาคิชฌกูฏ" เพื่อนมัสการ “พระคันธกุฏิ” ที่เคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ชมกุฏิพระอานนท์, ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุอรหันต์ ถ้ำพระโมคคัลลานะ   ชมวิวของเมืองราชคฤห์ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง ๕  ลูกจากด้านบนของเขาคิชกูฏ
   (การขึ้นเขาคิชกูฏ เป็นการเดินขึ้นที่ลาดชันพอประมาณ ระยะทางประมาณ  ๗๕๐ เมตร หากเดินไม่ไหวมีเสลี่ยงให้นั่งแต่ต้องแจ้งกับไกด์ล่วงหน้าเพื่อทำการจองเสลี่ยงไว้ให้ค่ะ *ราคาไม่รวมในรายการ* ประมาณ ๘๐๐ บาท) 

จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ “เมืองพุทธคยา”
ค่ำ         ถวายน้ำปานะ และรับประทานอาหารเย็น
ที่พัก      เมืองพุทธคยา :   HOTEL OAKS  ( ระดับ ๔ ดาว) หรือเทียบเท่า  

                 

วันที่เจ็ด พุทธคยา (B/L/D)                                                                                                     วันเสาร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เช้า ถวายภัตตาหารเช้า /รับประทานอาหารเช้า


พุทธคยา สถานที่เชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของ พระพุทธเจ้า ซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อ เซอร์ อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อย กว่าปีก่อนแล้ว
นำท่าน “นมัสการสถูปพุทธคยา” ทรงศิขระที่ได้รับการบูรณะใหม่ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตา” ปางมารวิชัย แล้วนำนมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ได้นำพันธุ์มาปลูกตรงที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระพุทธเจ้า  ประทับนั่งบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้สมโพธิญาณ

นำชม สัตตมหาสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขหลังจากตรัสรู้แล้วเจ็ดแห่ง แห่งละสัปดาห์รอบๆพุทธคยาเพื่อทบทวนความรู้ก่อนที่จะเสด็จออกสั่งสอนผู้คน อันประกอบไปด้วย

สัปดาห์ที่ ๑:    เสด็จประทับบนพระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ พร้อมเสวยวิมุตติสุขตลอด ๗ วัน
สัปดาห์ที่ ๒ :  เสด็จประทับ ณ อนิมิสเจดีย์ ทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นศรีมหาโพธิ์ โดยมิได้กระพริบพระเนตรตลอด ๗ วัน
สัปดาห์ที่ ๓ :  เสด็จประทับ ณ รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงนิมิตจงกรมขึ้น แล้วเสด็จจงกรมเป็นเวลา ๗ วัน
สัปดาห์ที่ ๔ :  เสด็จประทับ ณ รัตนฆรเจดีย์ โดยเสด็จไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธิ์ และประทับนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วซึ่งเทวดานิรมิตถวาย ทรงพิจารณาพระอภิธรรม๗ วัน
สัปดาห์ที่ ๕ :  เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิ ใต้ต้นไทร อชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะ ทรงถูกธิดาทั้งสามของพญามารวัสตีใช้กิริยาอิตถีสตรียั่วพระพุทธองค์ให้หลงแต่ไม่สำเร็จ และทรงขับไล่ธิดาทั้งสามออกไปเสีย
สัปดาห์ที่ ๖ :  เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิ ใต้ต้นจิก มุจลินทร์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นศรีมหาโพธิ์ ตอน
นั้นเกิดฝนตกลงมาเป็นเวลา ๗ วันพญานาคตนหนึ่งมีนามว่า “พญามุจลินท์นาคราช” เกิดความเลื่อมใสจึงได้แผ่พังพานป้องพระพุทธเจ้าเป็นเวลา ๗ วันเมื่อฝนหยุดตก พญานาคก็คลายขนดจำแลงกายเป็นมานพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์และจากไป
สัปดาห์ที่ ๗ :  เสด็จไปประทับ ใต้ต้นเกด ราชายตนะ  ประทับนั่งเสวยวิมุติสุขตลอด ๗วัน

จากนั้น นำท่านชมศิลปะอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกอายุกว่า ๒,๒๐๐ ปี ชม เสาพระเจ้าอโศก ที่ทรงให้สร้างเพื่อประกาศศาสนาและถวายเป็นพุทธบูชาแก่สังเวชนียสถาน ชมประตูโทรณะที่สลัก เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ แล้วชมสถูปและภาพสลักอดีตพระพุทธเจ้าศิลปะสมัยปาละอายุราว ๑,๒๐๐ ปี สมัยปาละเป็นช่วงที่พุทธศาสนารุ่งเรืองแผ่ขยายอยู่ในอินเดียภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหารตามหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์เดินทางมาสืบทอดพุทธศาสนาของหลวงจีนเหี้ยนจัง(พระถังซัมจั๋ง) และหลวงจีนอี้จิง จากประเทศจีน”   
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย         นำท่านเข้าชม "บ้านนางสุชาดา" ผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส ให้กับพระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า นางสุชาดาเคยบนไว้กับเทวดาใต้ต้นไทร พอสำเร็จความประสงค์จึงนำข้าวมธุปายาสไปถวายแก่พระมหาบุรุษ เพราะนึกว่าเป็นเทวดามารับเครื่องสังเวยนำท่านชม     "แม่น้ำเนรัญชรา" ซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะลอยถาดเพื่อเสี่ยงทาย ถ้าจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำ

ค่ำ     ถวายน้ำปานะ และรับประทานอาหาร
                 
ที่พัก  เมืองพุทธคยา  HOTEL OKS (ระดับ ๔ดาว)  หรือเทียบเท่า

วันที่แปด พุทธคยา (B/-/-)                                                                                                          วันอาทิตย์ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เช้า ถวายภัตตาหาร และ รับประทานอาหารเช้า

“อิสระปฏิบัติบูชา”
วันนี้ให้คณะได้อิสระปฏิบัติบูชา และซื้อของฝาก *ไม่มีอาหารกลางวัน และเย็นค่ะ*


ที่พัก เมืองพุทธคยา  HOTEL OKS (ระดับ ๔ดาว)  หรือเทียบเท่า 

วันที่เก้า พุทธคยา – กรุงเทพ      (B/-/-)                                                                              วันจันทร์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


เช้า          ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเมืองคยา
๑๐.๔๐ น.  ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD ๑๒๓   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ช.ม.)
๑๔.๕๐ น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ อิ่มบุญ

 

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และเวลาตามโปรแกรมเป็นเวลาที่ประมาณไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 

อัตราค่าบริการ (ราคานี้สำหรับคณะ ๒๐-๒๕ ท่านขึ้นไป)

CODE 

วันเดินทาง  

 ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน  

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  

เด็ก (ไม่มีเตียง)  

พักเดี่ยวเพิ่ม 

 IND/๒/๖๓ 

 ๒-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 ๔๙,๐๐๐.-

  ๔๘,๐๐๐.-

  ๔๗,๕๐๐.- 

 ๗,๕๐๐.-


***สำหรับท่านที่มีวีซ่าอินเดียอยู่แล้ว หักออกท่านละ ๓,๔๐๐ บาท จากราคาทัวร์***
***ลูกค้าเก่ารับส่วนลด ท่านละ ๙๐๐ บาท***
*** พระ และ แม่ชีใช้ราคาเดียวกันนี้ เนื่องจากเป็นราคาพิเศษอยู่แล้วค่ะ***


***สุดท้ายจากใจ เพื่อการเดินทางแสวงบุญให้อิ่มบุญ อุ่นใจ ทริปนี้ไม่มีการเตรียมอาหารเสริมให้แต่อย่างใดนะคะ สาเหตุก็เพราะว่าที่ผ่านมามีหลายๆท่านบอกว่าเตรียมอาหารมาเยอะเกินตั้งใจมาปฏิบัติอยากจะตัดเรื่องกินเรื่องอยู่ ขอมุ่งเรื่องปฏิบัติให้เต็มที่ เรามาเริ่มการตามรอยพระพุทธองค์ด้วยการอยู่ง่ายกินง่าย เตรียมเสื้อผ้าแบบเรียบง่ายมาสำหรับทริปนี้ (หากทานยากจริงๆให้เตรียมอาหารที่ทานได้มาค่ะ)                  แล้วเราจะก้าวเข้าสู่เส้นทางธรรมไปด้วยกันเพื่อความสุข-สงบ จากภายในอย่างแท้จริง

 • อัตราค่าบริการนี้รวม
   - ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินอินดิโก และ แอร์เอเชีย (AIR ASIA )  ชั้น Economy ไป-กลับ ตามโปรแกรมทัวร์
   - ค่าโรงแรมที่พัก ๘  คืน (พักห้องละ ๒ ท่าน หรือ ๓ท่านหากไม่ลงตัว)
   - ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
   - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
   - ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
   - ค่าวีซ่า  (หากมีการปรับราคา เพิ่มจากสถานฑูต เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง)  และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
   - ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม
   - มัคคุเทศก์พูดไทย  (มีพระบรรยายและนำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตลอดทริป)
   - เอสคอร์ทคนอินเดีย ดูแลตลอดการเดินทาง
   - ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
   - ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด  ๒๐ กิโลกรัม
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
   - ค่าทิปไกด์และคนขับรถอินเดีย ท่านละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอดทริป
   .ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • สิ่งที่ควรนำติดตัว:   กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว,ยารักษาโรคประจำตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย,เสื้อกันหนาว,หมวก หรือร่มกันแดด

การชำระเงิน  ชำระครั้งแรก ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมัดจำตั๋วเครื่องบิน – ที่พัก – อาหาร – รถบริการ
  ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนการเดินทาง ๓๐ วัน จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท
 ****ค่าทิป จำนวน ๑,๐๐๐ บาทขอเก็บที่สนามบินวันเดินทางค่ะ****


เอกสารประกอบในการขอวีซ่าอินเดีย และ เนปาล
 - หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า ๖ เดือน (นับจากวันเดินทาง)
 - หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย ๒ หน้า
 - รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี พื้นหลังสีขาว ขนาด ๒x๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จาก คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
 - กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน

***ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางต้องทำให้เสร็จก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า ๑  เดือน
 ส่วนพระภิกษุ - สามเณร จะต้อง ดำเนินการผ่าน ศ.ต.ภ.ให้เสร็จก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า.. ๑ เดือน


สถานทูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ในกรณีดังนี้
๑.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
๒.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
๓.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
๔.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์


แนะนำก่อนเดินทาง
๑.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
 ๒.ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
๓.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น


ลักษณะทริป
* ท่องเที่ยวบนเส้นทางแสวงบุญ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล พุทธคยา ลุมพินี กุสินารา สารวัตถี พารานสี สารนาท (บินตรงลงพาราณสี และกลับจากพุทธคยา) เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
*พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็น
การเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

 

 

  ดูแลคณะ โดย คุณสิริเกษ สุดจิตพร

โทรติดต่อกันที่เบอร์ 081-279-5189

Line : chulamani2