ภูฏาน ภูฏาน 14-18 มิถุนายน 2562

CODE BT002/2019                                                                                     ราคา  56,900.- บาท

                                                                                                           (รวมทุกอย่าง ,ตั๋วเครื่องบินและค่าทิปต่างๆ)

BHUTAN  :   The Touch of Happiness

เดินทาง     :    วันศุกร์ ที่ 14 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ( 4 คืน 5 วัน)

เส้นทาง     :    พาโร - ทิมพู - พูนาคา

สายการบิน :    ภูฏานแอร์ไลน์ (BHUTAN AIRLINE)

ลักษณะทริป :   เหมาะสำหรับท่านที่ชอบศิลปวัฒนธรรม ,ธรรมชาติ และสนใจในพระพุทธศาสนาวัชรยานแบบตันตระแห่งดินแดนมังกรสายฟ้า

***พิเศษ ใส่ชุดประชาติภูฏานเดินเที่ยวชมเมืองทิมพู และถ่ายรูป ,ชมโชว์วัฒนธรรม,ค่าไม้ค้ำและขี่ม้าขึ้นเขาทักซัง***

ตารางบิน : สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (BHUTAN AIRLINE /B3)

วันเดินทาง  เส้นทาง  เที่ยวบิน  เวลาออก  เวลาถึง
 14 มิถุนายน 2562  กรุงเทพ - พาโร  B3 - 701 06.00   08.00
18 มิถุนายน 2562 พาโร - กรุงเทพ B3 - 700 10.35 16.05

 

ภูฏาน     อ่านว่า พู-ตาน  ประเทศภูฏาน หรือ "ดรุ๊คยุล (Drukyul)" ในภาษาภูฏานนั้นมีความหมายว่า "ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า" เสียงฟ้าร้องคำรามที่ดังกึกก้องนั้นเปรียบเสมือนการต้อนรับในดินแดนแห่งนี้

ภูฏาน     แผ่นดินในอ้อมกอดหิมาลัย ประเทศเล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ดินแดนแห่งนี้หลายคนยกย่องให้เป็นดั่งสวรรค์บนดิน ประเทศที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะอย่างเด่นชัด ในเรื่องของวัฒนธรรม อารยธรรม พุทธศาสนาในแบบวัชรยาน และสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบโดดเด่น ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความงามแบบธรรมชาติ และต้องการมาสัมผัสกับชีวิตเรียบง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่แสวงหาความสงบทางจิต ภูฏานเป็นประเทศหนึ่งที่มีความชัดเจน ความศรัทธาในพระธรรมคำสั่งสอน ในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาพุทธวัชรยานแบบตันตระ

 

รายละเอียดการเดินทาง   

                                  
วันแรก กรุงเทพฯ-พาโร-ทิมพู    (-/L/D)                                               วันศุกร์  14มิถุนายน 2562
พาโร : ความสูงที่ 2,280 เมตร / ทิมพู : 2,320 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 
 

04.30     คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระ ที่ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์  K  สายการบิน Bhutan Airline (B3) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน
06.00     เดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  B3-701 ( บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
08.00     เดินทางถึง สนามบินพาโร  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาท้องถิ่นภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้แลกเงินนูดรัม (Ngudrum) ที่สนามบินก่อนออกเดินทาง จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่าน

นำท่านชม
 National Museum  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือ ตาซอง (Ta Dzong)  ภายในพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเพราะเป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ รวมทั้งหน้ากากต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการเต้นระบำเกี่ยวกับทางศาสนาในเทศกาลเตชูด้วย
• พาโรซอง ( Paro Rinchen Pong Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1645 บนพื้นที่เด่นตระหง่าน ในหุบเขาพาโร ต้องเดินข้ามสะพานไม้เก่าแก่ที่สวยงามมากพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นสถานที่ราชการทำงานในส่วนบริหารเมืองพาโร และเป็นวัด ที่พระประจำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางไปยังเมืองหลวงทิมพู (Thimphu) ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมงกว่า ระหว่างการเดินทางแวะชมวิวทิวทัศน์ ที่ วัดตัมโช (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด  จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ชมเจดีย์สามองค์ ที่เป็นเจดีย์ในแบบทิเบต ภูฏาน และ เนปาล  ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สลับกันไปมาและแม่น้ำที่ใสสะอาด เดินทางถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร (ดอยอินทนนท์2,565 เมตร)
• วัดซันกังคา (Changangkha Temple) วัดเก่าแก่ที่สร้างใน คศ.ที่ 14 หรือกว่า 600 ปี ภายในอาคารมีภาพเขียนสีเรื่องราวศาสนาพุทธ
• เขตรักษาพันธ์สัตว์หายากของภูฏาน สถานอนุรักษ์ ตาคิน (Takin) สัตว์ประจำชาติของภูฏานที่มีลักษณะเหมือนวัวผสมกับแพะ
• มหาสถูปแห่งทิมพู (National Memorial Chorten) มหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 พระเจ้าจิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ซึ่งได้ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระองค์ที่นี่ด้วย สร้างโดยเสด็จแม่ของพระเจ้าจี๊กมี่ ดอร์จี วังชุก มหาสถูปแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในเมืองทิมพูสไตล์แบบทิเบต โดยเมื่อครั้งกษัตริย์จิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ยังมีชีวิตอยู่ มีพระประสงค์สร้างสถูปนี้ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่นี้มีภาพฝาผนังบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี
• ทาชิโซซอง (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่ใหญ่โต ตัวอาคารสีขาวมีหลังคาสีแดงซ้อนลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เป็นทั้งที่ทำงานของกษัตริย์ ที่พักฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทำการรัฐบาลและศาสนา (วันธรรมดาจะเปิดให้เข้าชมหลังเวลาเลิกงาน 17.00 น.)
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เมืองทิมพู HOTEL MIGMAR /4*  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ทิมพู-โดชูล่าพาส -พูนาคา    (75 ก.ม., 2-3 ชั่วโมง)           (B/L/D)          วันเสาร์ 15 มิถุนายน 2562
พูนาคา : ความสูง 1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล


 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านไปบนเนินเขา Kuenselphodrang  ที่เรียกว่า Buddha Point  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศากยมุนี  องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง 51.50 เมตร ตั้งอยู่ด้านบนเขา และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของทิมพู สวดมนต์ไหว้พระและขอพรก่อนออกเดินทาง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่  เมืองพูนาคา (Punakha)  เป็นเส้นทางเทือกเขาสูงที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนและต้นไม้นานาพันธ์ ที่สมบูรณ์ ระหว่างทางแวะช่องเขาโดชูลาพาส (Dochula Pass) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล ชม สถูป 108 ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม ชมความงามของ วัดดรุกวังเยล ลาคัง  ที่ พระราชินีในรัชกาลที่ 4 สร้างถวายแด่กษัตรีย์องค์ที่ 4 ภายในวัดมีภาพเขียนของเจ้าหญิงและเจ้าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และภาพเขียนเล่าเรื่องราวประวัติของภูฏาน  แวะดื่มชาพร้อมชมธรรมชาติบริเวณรอบ ๆ ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว “เทือกเขาหิมาลัย”ได้อย่างชัดเจน
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองพูนาคา  อดีตราชธานีของภูฏาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของภูเขาสลับกับแม่น้ำลำธารใสสะอาด และกงล้อมนตราที่หมุนโดยใช้พลังน้ำ
นำท่านเดินเล่นทุ่งนาสัมผัสชีวิตชาวชนบท และชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว เช่นขอพรเรื่องความรักให้สมหวัง ขอพรให้ลูก และชาวภูฏานนิยมนำลูกมาให้พระตั้งชื่อให้
เที่ยง รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พูนาคา ซอง (PunakhaDzong)  ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งความสุข “The Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยสง่างามที่สุดในภูฏาน เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ บริเวณที่แม่น้ำ โพ (Pho Chu) และ แม่น้ำ โม (Mo chu )ไหลมาบรรจบกัน
ค่ำ รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เมืองพูนาคา HOTEL LOBESSA หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม พูนาคา – พาโร (125 ก.ม., ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ช.ม.) (B/L/D)   วันอาทิตย์ 16 มิถุนายน 2562

เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้า   นำท่านเดินทางสู่  เมืองพาโร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชม วัดคิชู (Kyichu Lhakhang) วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าซองเซินกัมโป กษัตริย์แห่งทิเบต ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7  และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในโบสถ์หลังเก่าพื้นปูด้วยไม้แผ่นใหญ่ มีพระประธานองค์ใหญ่ เบื้องหน้ามีรอยบุ๋มเนื่องจากการยืนกราบในจุดเดียวกันเป็นเวลายาวนาน เป็นการกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ คือการนอนราบพื้นอันเป็นการแสดงการคารวะสูงสุด

เย็น นำท่านเดินเล่นพักผ่อนในตัวเมืองพาโร ก่อนรับประทานอาหารเย็น
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรมเมืองพาโร  REMA RESORT (4*) หรือเทียบเท่า
       

วันที่สี่     พาโร- เขาทักซัง        (B/L/D)                                                                     วันจันทร์ 17 มิถุนายน 2562


เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00     จากนั้น....นำท่านเดินขึ้นเขา ณ วัดทักซัง (Taksang Monastery) พิชิตวัดทักซังเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาวัดวาอารามของพุทธศาสนาในภูฏาน วัดตั้งอยู่บนหน้าผาหินสูง 900 เมตร คำแปลชื่อวัดนี้ แปลว่า Tiger’s Nest กล่าวกันว่าท่านกูรู หรือ พระอาจารย์ของวัดนี้ต้องขี่หลังนางเสือเพื่อขึ้นไปที่วัด จากนั้นท่านก็จะจำพรรษาอยู่ในถ้ำของวัดครั้งละ 3 เดือนวัดเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ. 1951 และได้รับการซ่อมแซมจนสภาพดีดังเดิม แต่วัดก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1998 คราวนี้ไฟเผาผลาญสิ่งก่อสร้างหลักและเครื่องตกแต่งภายในวัดไปจนหมด แต่รัฐบาลก็ได้ทำการซ่อมแซมบูรณะวัดขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2000 พร้อมกับจำลองสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยในวัดให้เหมือนเดิม จนสภาพวัดกลับมาดีดังเดิม ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เคยมาเยี่ยมวัดนี้ในช่วงศตวรรษที่ 16 วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก นักแสวงบุญจากทั่วประเทศจะเดินทางเพื่อมาสวดมนต์ภาวนาที่วัดนี้ตลอดเวลา ตามปกติ วัดจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมยกเว้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาไหว้พระและชมวัดนี้จะต้องขออนุญาตจากทางการเป็นพิเศษอย่างไรก็ดี การเดินขึ้นมาที่วัดบนหน้าผา เป็นประสบการณ์ที่มีค่าของนักเดินทางทุกคน      โดยท่านสามารถเลือกขี่ม้าได้ค่ะ 1 ขาซึ่งประหยัดเวลาไปได้เยอะเหมือนกันค่ะ ค่าม้าประมาณ 500 งูลดรัม  และ ขาลงต้องเดินลงค่ะซึ่งวัดนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากที่สุดค่ะเพราะศักดิ์สิทธิ์มากคะ (ควรเตรียมรองเท้าสำหรับเดิน Hiking พิชิตวัดทักซังให้พร้อมด้วยนะคะ)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาระหว่างเดินทางไต่เขาลงค่ะหลังอาหารนำท่านเดินทางกลับพาโรโดยเดินลง


หมายเหตุ การเดินทางขึ้นเขา โดยส่วนมากแล้ว จะใช้เวลาเดิน ประมาณ 2-3 ชั่วโมง  ไปกลับก็จะประมาณ 6 ชั่วโมง ดังนั้นเวลาที่จะกลับลงมาถึงตีนเขาประมาณบ่าย 2 -3 โมงค่ะ ต้องเริ่มออกเดินทางปีนเขาแต่เช้าเพื่อไปให้ทันก่อนวัดปิดช่วงกลางวัน และจะเปิดใหม่ตอนบ่าย 2 โมงค่ะ
บ่าย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม เมืองพาโร REMA RESORT (4*) หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า         พาโร – กรุงเทพฯ                  (B/-/-)                   วันอังคาร 18 มิถุนายน 2562
เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00    ออกจากที่พักสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน
10.35    ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-702  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ,เครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ)
16.05    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจอิ่มใจในความบริสุทธิ์มิรู้ลืม

หมายเหตุ : การจองทัวร์ภูฏานของทุกบริษัทฯจะไม่มีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า ถ้าหากมีการจองต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินทั้งหมดและห้ามยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางทั้งนี้เป็นกฎของสายการบินดรุ๊กแอร์สายการบินแห่งชาติภูฏานสายเดียว ดังนั้นท่านที่สนใจร่วมเดินทางกับจุฬามณีต้องรีบส่งชื่อเพื่อทำจองที่นั่งด่วนค่ะ

อัตราค่าบริการ 5 วัน 4 คืน ราคาสำหรับคณะ 15 ท่าน

CODE  วันเดินทาง  ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน   เด็กเสริมเตียง   เด็ก (ไม่มีเตียง)  พักเดี่ยวเพิ่ม 
 BT 002/19   14 – 18 มิถุนาย 2562      56,900.-  55,900.-  53,900.-  7,900.-

*** ลูกค้าเก่าลดท่านละ 500 บาทค่ะ

อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
• ค่าวีซ่าภูฏานและภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน ระดับ 3 และ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน
• อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
• ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ), เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากประเทศไทย (สำหรับกรุ๊ป 10ท่านขึ้นไป)
• ค่าประกันอุบัติเหตุและรักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางวงเงิน 1.000,000.- บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
• ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆตามที่ระบุในรายการ
• น้ำดื่มวันละ 3 ขวด ต่อท่าน
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถภูฏาน


อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าหนังสือเดินทางและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่น เครื่องดื่ม,อาหาร,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,หรือค่าชดใช้ความเสียหายอื่นๆ
• ค่าปรับกรณีมีน้ำหนักสัมภาระเกินจากที่สายการบินกำหนด
• ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
• ค่าทำเอกสารผู้ถือ พาสปอร์ต ต่างด้าว

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
• หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
• รัฐบาลภูฏานจะทำวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าทัวร์ 100 % แล้วเท่านั้น
• ค่าวีซ่าได้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว และท่านจะได้รับตราประทับวีซ่าเมื่อไปถึงสนามบินพาโร หรือ Phuentsholing (หากเดินทางทางรถยนต์)
• ยอดชำระเต็มต้องถูกส่งไปให้ทางภูฏานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และ 8 อาทิตย์ก่อนวันเดินทางในช่วงเทศกาลเพราะนักท่องเที่ยวมากเดินทางมาจากทั่วโลกและมีสายการบินดรุ๊กแอร์สายการบินเดียวที่บินเข้าภูฏานค่ะ
สำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30-90 วัน จ่าย 5,000 บาทเมื่อท่านจองทัวร์
2. มัดจำครั้งแรกท่านละ 25,000 บาท (เพื่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน) ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
***เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าทัวร์เต็ม 100% ทางการท่องเที่ยวภูฏานจึงจะออกวีซ่าให้ค่ะ****
แจ้งชื่อ-นามสกุล/ส่งหน้า พาสปอร์ต ส่งมาที่   e-mail:  chulamanitravel@yahoo.com /LINE ID. Chulamani2
เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฎานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว
2. เนื่องจากราคาค่าบริการนี้เป็นราคาการจองตั๋วเครื่องบินมีการการันตีราคาชำระล่วงหน้าก่อนออกตั๋วเต็มจำนวน ซึ่งเมื่อจองแล้วและต้องการยกเลิกภายหลัง จะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆทั้งสิ้นและเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากมีการยกเลิกหรือเลื่อการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วหรือค่าบริการได้
3. หากท่านงดใช้บริการใดๆในตารางทัวร์หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์จากการบริการหรือโปรแกรมดังกล่าว ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในโปรแกรมดังกล่าวคืนได้และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายจากการยกเลิกบริการดังกล่าวตามความเป็นจริง
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพและต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
5. เงื่อนไขการยกเลิก
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหายท่านละ 20% ของราคาทัวร์
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
หมายเหตุ
1. ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
สายการบินภูฏานแอร์ไลน์อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg. และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm

เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนเดินทาง

ภูฏาน  เป็นประเทศที่อยู่ในหุบเขาสูง อากาศเย็น - เย็นมากตลอดปี มีพื้นที่ราบเป็นส่วนน้อย

อาหาร  เน้นจำพวกผัก ทานพริก และ ชีส เป็นหลักเนื่องจากอากาศหนาวเพื่อเพิ่มความอบอุ่น ปัจจุบันมีเนื้อสัตว์นำเข้าจากประเทศอินเดีย

บุหรี่  และสิ่งเสพติด ประเทศภูฏานห้ามนำบุหรี่เข้าประเทศ ถ้าจับได้ในด่านตรวจ จะต้องเสียค่าปรับ และห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ หากเจ้าหน้าที่เห็นจะถูกจับดำเนินคดี ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้ซื้อและขาย สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเด็ดขาด บุหรี่ถือเป็นสิ่งต้องห้ามในภูฏาน

บุหรี่กับนักท่องเที่ยว  อนุญาตให้นำเข้าได้คนละไม่เกิน 10 ซอง แต่ต้องแจ้งศุลกากรตอนเข้าประเทศและต้องเสียภาษี 200% ตามราคาบุหรี่ที่นำเข้าไปด้วย

การถ่ายรูป  ท่านสามารถถ่ายรูปได้เกือบทุกสถานที่ ยกเว้นภายในอาคารของวัดที่มีการพระพุทธรูปด้านใน

การแต่งกาย

เสื้อกันหนาว และร่มหรือหมวก เนื่องจากอุณหภูมิช่วงเช้าและเย็นอุณหภูมิจะต่ำ และตอนกลางวันมีแดดค่อนข้างแรง

สถานที่สำคัญทางศาสนา ไม่อนุญาตให้ผู้ที่นุ่งกางเกงขาสั้น เลคกิ้ง กระโปรงสั้นเหนือเข่า เสื้อแขนกุด เสื้อคอกว้างเข้าไปภายใน

ควรแต่งกายดังนี้

เสื้อ ขอให้เป็นเสื้อแบบมีปก สำหรับการเข้าสถานที่ราชการหรือวัดของประเทศภูฏาน เสื้อคอกลมแขนสั้นสามารถใส่ได้แต่ต้องเตรียมเสื่้อแจ๊กเก็ตแบบมีปกแขนยาวใส่ทับเวลาเข้าที่สำคัญเช่นวัด

กางเกง ต้องเป็นกางเกงขายาว ไม่ใส่เหนือเข่า ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

กระโปรง ต้องเป็นทรงไม่รัดรูดยาวใกล้ๆข้อเท้า ห้ามใส่สั้น

สรุปการแต่งกาย แต่งให้เรียบร้อยเหมือนเราเข้าวัดพระแก้ว เนื่องจากสถานที่ส่วนใหญ่ จะเป็นวัด ซึ่งมีพระจำพรรษาอยู่เป็นจำนวน จึงสมควรแต่งกายให้สุภาพ และระวังเรื่องการถ่ายภาพภายในวัด เพราะความสวยงามแต่ละสถานที่ทำให้บางครั้งลืมไปว่ากำลังอยู่ในวัด

รองเท้า เนื่องจากพื้นที่เที่ยวชมส่วนมากปูด้วยพื้นหิน พื้นไม่เรียบ เป็นเนินบ้าง จึงไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูง ควรใส่รองเท้าลักษณะรองเท้าผ้าใบที่พื้นรองเท้าสามารถยึดเกาะได้ดี ใส่สบายกระชับเท้า เป็นรองเท้าที่สวมใส่ประจำป้องกันรองเท้ากัดและควรสวมใส่ถุงเท้าตลอด

การเข้าภายในอุโบสถ ต้องถอดรองเท้าทุกครั้ง และห้ามสวมหมวกหรือกางร่ม

Bhutan .... The land of Happiness