ID007 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล แอร์เอเซีย 7 คืน 8 วัน

ทัวร์อินเดีย บินตรง เนมัสการ ๔ สังเวชนียสถาน  ประเทศอินเดีย และเนปาล

๗ คืน ๘ วัน ... โดยสายการบินแอร์ เอเชีย (FD)

ทัวร์             อินเดีย

เส้นทาง       กายา (Gaya)

ระยะเวลา     ๗ คืน ๘ วัน

สายการบิน   Air Asia

***ตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย - เนปา สังเวชนียสถาน - เยือนเมืองพุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา ไวสาลี กุสินารา ลุมพินี สารนาถ พาราณสี

***นมัสการสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน : ขึ้นเขาคิชกูฏ นมัสการถ้ำพระโมคคัลลา ชมกุฏิพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏิ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า . ล่่องเรือแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

 

จุฬามณี ทราเวล ขอนำท่านจาริกธรรมนำใจในอินเดีย ละความเบื่อ เชื่อความดี ชี้ความจริง
*** พิเศษ** ผ้าห่มพระพุทธเมตตา และพระปางปรินิพพานให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน, ผ้ารองนั่งตลอดทริป, และถุงผ้าใส่อุปกรณ์ปฏิบัติธรรม อาทิเช่น หนังสือสวดมนต์
*** พระวิทยากรบรรยายตลอดเส้นทาง***

 ลำดับ  จาก-ถึง  สายการบิน  เที่ยวบิน  เวลาเที่ยวบิน
 1 DMK - GAY  AIR ASIA  FD 112  08.40 -10.10
 2 GAY - DMK   AIR ASIA  FD 123  10.40-14.50

 

กรุณาอ่านรายการทั้งหมดอย่างละเอียดค่ะ

กำหนดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) – พุทธคยา                                    

 

                                                         พุทธคยา : อภิสัมพุทธสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้


๐๕.๓๐ น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก อาคาร ๑ ชั้น ๓ เคาน์เตอร์สายการบิน  AIR ASIA (FD) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับ (กรุณาโหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เจ้าหน้าที่อินเดียตรวจอย่างเข้มงวด )
๐๘.๔๐ น. เดินทางสู่เมืองคยา  ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD112  (เวลาบินประมาณ ๓ ช.ม.)
๑๐.๑๐ น. เดินทางถึง สนามบินเมืองคยา  ประเทศอินเดีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย ๑ชั่วโมงครึ่ง)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางไปยังเมืองพุทธคยา  พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน
๑๑.๓๐ น. ถวายเพล และ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่๑)
 บ่าย นำท่านเข้าชม บ้านนางสุชาดาผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส ให้กับพระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า นางสุชาดาเคยบนไว้กับเทวดาใต้ต้นไทร พอสำเร็จความประสงค์จึงนำข้าวมธุปายาสไปถวายแก่พระมหาบุรุษ เพราะนึกว่าเป็นเทวดามารับเครื่องสังเวยนำท่านชม แม่น้ำเนรัญชราซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะลอยถาดเพื่อเสี่ยงทาย ถ้าจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำ   
ช่วงเย็น นำทุกท่านเข้าสู่ปริมณฑลพุทธคยา มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุแจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติบูชา 
กลับเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น และถวายน้ำปานะ (มื้อที่๒)
ที่พัก เมืองพุทธคยา  HOTEL TAJ DURBAR หรือเทียบเท่า


วันที่สอง พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา                                                        
๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ ๓)
นำท่านเดินทาง สู่ เมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง) ราชคฤห์เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธสมัยพุทธกาลศูนย์กลางการประดิษฐานของพระพุทธศาสนา ล้อมรอบด้วยภูเขา ๕ ลูก ประกอบด้วย เวปุลละ, เวภาระ, ปัณฑวะ, อิสิคิลิ และคิชฌกูฎ ระยะทาง ๗๕๐ เมตร ใช้เวลาเดินขึ้นนประมาณ ๒๐ นาที ท่านสามารถนั่งเสลี่ยงขึ่นเขา (กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า โดยต้องจ่ายคนละ ประมาณ ๑,๓๐๐ รูปีหรือ ๘๐๐ บาท) ชมสถานที่ที่พระเทวฑัตกลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้า ชมถ้ำพระมหาโมคัลลานะ ถ้ำสุกรขาตา (ถ้ำที่พระสารีบุตรสำเร็จอรหัตตผล) กุฏิของพระอานนท์ และมูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า จากนั้นลงจากเขาชมซากโบราณชีวกัมพวัน สวนมะม่วงที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ถวายพระพุทธเจ้า ชมอารามของชีวกโกมารภัจจ์ซึ่งได้ถวายการรักษาคราวพระเทวทัตกลิ้งหินกระเด็นใส่พระบาทจนห้อพระโลหิต นำท่านชม วัดเวฬุวันวิหาร ซึ่งเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คำว่าเวฬุวัน แปลว่า สวนไผ่ เดิมอารามแห่งนี้เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แคว้นมคธ ตั้งอยู่นอกเมืองราชคฤห์ วัดนี้เป็นสถานที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวก จำนวน ๑,๒๕๐ รูป อันเป็นที่มาของ วันมาฆบูชา
๑๑.๐๐ น. ถวายเพล และ รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่๔)
บ่าย เดินทางสู่นาลันทาถิ่นกำเนิดของพระสารีบุตร นาลันทามหาวิหาร เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนามหายาน สร้างขึ้นในสมัยคุปตะหลังพุทธกาลราว ๙๐๐ ปี ถือเป็นต้นกำเนิดมหาวิทยาลัยของโลก
 นำท่าน กราบขอพรและนมัสการหลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแต่เดิมประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลัยนาลันทา ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยถูกเผาทำลาย แต่องค์พระกลับยังคงอยู่เกือบสมบูรณ์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองปัตนะ
๑๘.๐๐ น. ถวายน้ำปานะ และรับประทานอาหารเย็น (มื้อที่๕) เรียบร้อยแล้ว  และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เมืองนาลันทา  Nalanda Regency Hotel  (ระดับ  ๓ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สาม นาลันทา– ไวสาลี-กุสินารา                                                            
เช้าตรู่ ฉันภัตตาหารเช้า /รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่๖)
๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางสู่  เมืองไวสาลี  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑.๓๐ ชม.) เมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งใน ๑๖ แคว้นของชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาลเคยเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ พระพุทธองค์เสด็จเยี่ยมที่ไวสาลีครั้งแรกในพรรษาที่ ๕ ชมกูฏาคารศาลาวัดป่ามหาวันอารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในป่ามหาวัน ทางเหนือของอาณาจักรวัชชี ในป่าหิมาลัยและพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ในพรรษาที่ ๕ ชมเสาอโศกที่มีรูปสิงห์อยู่ในลักษณะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่สมบูรณ์ที่สุด ปัจจุบันเหลือเพียงซากโบราณสถานที่ประกอบไปด้วย สังฆาราม ห้องพัก ห้องประชุม ชมปาวาลเจดีย์สถานที่พระยามารได้เข้ามากราบทูลขอให้พระองค์เสด็จปรินิพพาน สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารพุทธวาจาในวันปลงอายุสังขาร 
๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ ๗ )
บ่าย. ออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา (ใช้เวลาเดินทาง ๖-๗ ชม. ) นครแห่งมหาปรินิพพาน อดีตเมืองหลวงของแคว้นมัลละ ๑ ในอาณาจักรแห่งมหาชนบท ๑๖ แคว้นของอินเดียส่วนเหนือ เป็นสถานที่ปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ  เดินทางถึงเมืองกุสินารา นำท่านเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนอิริยาบท
ค่ำ  ถวายน้ำปานะ และรับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ ๘) ณ ที่พัก เรียบร้อยแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เมืองกุสินารา  Lotus Nikko Hotel (ระดับ ๓ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ กุสินารา – ลุมพินี                                                                                    

 
กุสินารา : พุทธสถูป สถานที่พระพุทธเจ้า ทรงปรินิพพาน


เช้ามืด  ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารเช้า  (มื้อที่ ๙)  จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระพุทธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยานสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน นมัสการพระมหาสถูป จากนั้นนำท่านสู่ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา เวียนประทักษิณรอบพระมหาสถูป เพื่อถวายการบูชา
๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่๑๐)
บ่าย เดินทางต่อสู่สวนลุมพินีวันโดยข้ามพรมแดนประเทศอินเดีย สู่ประเทศเนปาล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔-๕ ช.ม.) ตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาล ผ่านเมืองโครักปูร์ และผ่านเมืองชายแดนโสเนาวล์ของอินเดียสู่เมืองสิทธารัตถุของประเทศเนปาล เป็นสถานที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กรุงเทวทหะ เดินทางถึงพรมแดนอินเดีย-เนปาล ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมืองสิทธารัตถะ
ค่ำ ถวายน้ำปานะสำหรับพระภิกษุ และแม่ชี / รับประทานอาหารค่ำ  (มื้อที่๑๑)  ณ ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เมืองลุมพินี Zambala Hotel  (ระดับ ๓ดาว)  หรือเทียบเท่า

 
วันที่ห้า ลุมพินี – สาวัตถี         

 
                                                             ลุมพินี: ชาตสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ


เช้าตรู่ ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า   (มื้อที่๑๒)
 นำท่านเข้าสู่ สวนลุมพินีวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถาน ชม พระวิหารมายาเทวี เสาอโศก สระโบกขรณี  และสถานที่สำคัญ ๆ รอบสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระโพธิสัตว์ ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา แผ่เมตตาระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิด ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่พรมแดนข้ามเข้าสู่ประเทศอินเดีย อีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินทางสู่เมืองสาวัตถี
๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารระหว่างทาง (มื้อที่ ๑๓)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมือง สาวัตถี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔-๕ ชั่วโมง  เมืองที่พระพุทธองค์ประทับนานถึง ๒๕ พรรษาเมื่อเดินทางถึงเมืองสาวัตถี นำท่านชม และนมัสการวัดเชตะวันมหาวิหาร , ต้นอานันทโพธิ์ และสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎีที่ทรงประทับ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม คฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑกเศรษฐี บ้านท่านปุโรหิตผู้เป็นบิดาของพระองคุลีมาล และชมสถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ก่อนเสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ค่ำ ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ ๑๔) ณ ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เมืองสาวัตถี Lotus Sutra Hotel (ระดับ ๓ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่หก สาวัตถี –พาราณสี                                                                            

 
                                           สารนาถ : ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา


เช้ามืด ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ ๑๕) หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี(ใช้เวลาประมาณ ๖-๗ชั่วโมง)  เมืองที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ณ ป่าอิสิปนตมฤคทายวัน
๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ ๑๖) ระหว่างทาง (รับประทานอาหารกล่อง)
บ่าย หลังเดินทางถึงเมืองพาราณสี นำท่านสู่สารนาท ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตำบลสารนาถ เยี่ยมชม นมัสการ เจาคัณฑสถูป ที่พระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ จากนั้นนมัสการธัมเมกขสถูป สถานที่ทรงแสดงธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา และประทักษิณรอบพระสถูป นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาท
ค่ำ ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ ๑๗) ณ ที่พัก และเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เมืองพาราณสี SGT Plaza Hotel (ระดับ๓ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด พาราณสี – พุทธคยา                                                                    

    

เช้ามืด นำท่านชม แม่น้ำคงคาในบรรยากาศยามเช้า และ ล่องเรือแม่น้ำคงคา  ชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ชมการเผาศพที่ไฟไม่เคยมอดดับมากว่า ๒,๕๐๐ ปี จากนั้นเดินทางกลับโรงแรม
เช้า ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ ๑๘) จากนั้นเดินทางสู่เมืองพุทธคยา
๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารระหว่างทาง (อาหารกล่อง มื้อที่ ๑๙)
บ่าย เดินทางถึงพุทธคยาให้ท่านได้เข้าพักผ่อนอิริยาบท
“อิสระปฏิบัติบูชา หรือ ช้อปปิ้งซื้อของฝาก จนกว่าจะถึงเวลาอาหารค่ำ”
ค่ำ ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ ๒๐) ณ ที่พัก/ อิสระพักผ่อน หรือ ปฏิบัติธรรมบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์
ที่พัก เมืองพุทธคยา Hotel Taj Durbar หรือเทียบเท่า


วันที่เปด พุทธคยา – กรุงเทพ                                                                                              
เช้า ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ ๒๓) จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเมืองคยา
๑๐.๔๐ น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 113   (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๓ ช.ม.)
๑๔.๕๐ น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และเวลาตามโปรแกรมเป็นเวลาที่ประมาณไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ (สำหรับคณะ ๒๕ คนขึ้นไป ราคานี้ไม่รวมค่าทำวีซ่า)

 กำหนดการเดินทาง

 ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ ๒-๓ ท่าน

 เด็กอายุไม่เกิน ๑๒ปี

เสริมเตียง

เด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน  พักเดี่ยว 
 ธันวาคม - มีนาคม

 ๒๙,๙๐๐

 ๒๙,๙๐๐

 ๒๘,๙๐๐

 ๑๙,๙๐๐

 ๘,๙๐๐

พระสงฆ์ และ แม่ชี ลดไปท่านละ ๑,๕๐๐ บาท 
๑. พระสงฆ์ : รูปในหน้าพาสปอร์ตเป็นพระ, คำในหน้าพาสปอร์ตเป็นพระ,มีสำเนา   
                  หนังสือสุทธิครบ
๒.แม่ชี :       ต้องมีหนังสือสุทธิบรรณ เท่านั้น

 • อัตราค่าบริการรวม
  -ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ ชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
  -ภาษีน้ำมัน และ ภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
  -ค่าที่พักโรงแรม ตามรายการ ๗ คืน พักห้องละ ๒-๓ ท่าน (กรณีที่มาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
  -ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ)
  -ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการในประเทศอินเดีย และเนปาล –ขนสัมภาระ
  -ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ท่าน
  -ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย
  -ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน ๓๐ กก.
  -ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
  -ค่ามัคคุเทศก์ และพระวิทยากร (พระที่ประจำอยู่ที่อินเดีย)  และเจ้าหน้าที่ทัวร์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดรายการ
  -ค่าประกันชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินไม่เกินท่านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ทั้งนี้เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  -ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry) หรือคนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางเอง)
  -ค่าน้ำหนักเกินของกระเป๋าเดินทางในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนด
  - ค่านำกล้องถ่ายรูป/กล้อง VDO ในบางสถานที่
  - ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด ๓๐ กิโลกรัม ส่วนที่เกินลูกค้าชำระเอง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน
  - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ในกรณีต้องการใบกำกับภาษีและค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย ๓%
  - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือที่ระบุไว้ในรายการ
  - ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจราจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท
  - ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
  - ค่าเข้าชมที่นอกเหนือจากรายการ
  - ค่าวีซ่าอินเดียแบบ E-VISA ท่านละ ๘๓ USD. (ประมาณ ๒,๘๐๐ บาท)  ไม่รวมค่าบริการ
  - ค่าวีซ่าเนปาลท่านละ ๙๐๐ บาท
  - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ ,เด็กรถ  ๑,๖๐๐ บาท/ทริป/ลูกทัวร์ ๑ ท่าน
  - ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ไม่บังคับค่ะ
 • สิ่งที่ควรนำติดตัว:  กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว,ยารักษาโรคประจำตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย,เสื้อกันหนาว
      
 • เงื่อนไขการจองทัวร์และชำระเงิน
  • ชำระครั้งแรก ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมัดจำตั๋วเครื่องบิน – ที่พัก – อาหาร – รถบริการ ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย ๒๕ วัน 
  • ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ก่อนการเดินทางอย่างน้อย ๒๕ วัน
  ธนาคารกสิกรไทย สาขา ปทุมธานี
  เลขบัญชี : ๒๕๐-๒-๘๑๖๒๘-๗
  ชื่อบัญชี : น.ส.สิริเกษ  สุดจิตพร

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับทำวีซ่า อินเดีย และ เนปาล(วีซ่าอินเดียทำแบบออนไลน์ไปแสกนนิ้วมือที่สนามบิน)
 - หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (นับจากวันเดินทางกลับ)
 - หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออก อย่างน้อย ๒ หน้าเต็ม
 - รูปถ่าย สำคัญมากๆ รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) และพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด ๒ คูณ ๒ นิ้ว เท่านั้นพื้นหลังสีขาว     จำนวน ๒ รูป  ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และต้องไม่ใช่รูปปริ๊นซจากคอมพิวเตอร์  ,รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ และต้องเป็นรูปใหม่ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน)
-  สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาทะเบียนบ้าน
รูปถ่ายต้องมีลักษณะถูกต้อง ครบทุกข้อ ดังนี้
 

• รูปถ่ายสี จะต้องมีขนาด ๒X ๒ นิ้ว ไม่รวมขอบ (ความสูง ๒ นิ้ว ความกว้าง ๒ นิ้ว เท่านั้น)
• พื้นหลังจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ห้ามเป็นสีอื่น
• ไม่ใส่ชุดข้าราชการ
• รูปต้องเห็นไหล่ทั้ง ๒ ข้าง
• ต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นท์จากคอมพิวเตอร์
• เป็นรูปใหม่ที่ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน
• กรณี ที่รูปถ่ายมีลักษณะไม่ถูกต้องตามลักษณะที่สถานฑูตตั้งไว้ทุกข้อ ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ ที่สถานฑูต ราคา ๒๕๐ บาท
• สำหรับพระภิกษุต้องใช้หนังสือ สุทธิที่ประกอบด้วยหน้าสถานะเดิม, บรรพชา, อุปสมบท,สังกัดวัด, และกรณีที่ได้ตำแหน่ง เช่น พระครูต้องมีหน้าที่ระบุว่าได้ตำแหน่งด้วย (ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนที่เป็นพระ หรือบัตรพระสังฆาธิการแทนได้)
• สำหรับแม่ชีต้องใช้สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนรายละเอียดกำกับด้วยว่า “ใช้สำหรับทำ วีซ่าอินเดียเท่านั้น” และสำเนาหนังสือสุทธิบรรณ และต้องมีหนังสือรับรองการบวชชีจากเจ้าอาวาส โดยพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ .
• สำหรับฆารวาส ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนรายละเอียดกำกับด้วยว่า “ใช้สำหรับทำวีซ่าอินเดียเท่านั้น ห้ามเขียนเป็นอย่างอื่นโดยเด็ดขาด
• สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรอง
***สำคัญมาก*** กรุณาระบุอาชีพเช่น
 ถ้าเป็นพนักงานบริษัทเอกชนให้ระบุตำแหน่ง,ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
 ถ้าเกษียณราชการแล้วให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เคยสังกัดพร้อมที่อยู่รหัสไปรษณีย์หมายเลขโทรศัพท์
 ถ้าเป็นแม่บ้านให้แจ้งอาชีพและสถานที่ทำงานของสามี
 ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัวให้เขียนแจ้งที่อยู่พร้อมชื่อสถานที่ประกอบการ
 ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษาให้แจ้งชื่อสถานศึกษา
 ถ้าเป็นเด็กเล็กให้แจ้งสถานที่ทำงานของบิดา-มารดา
 หากแต่งงานแล้วกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลและสถานที่เกิด (ระบุจังหวัด) ของคู่สมรส
 หากเป็นผู้หญิงกรุณาแจ้งนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน - กรณีคู่สมรสอย่าร้าง/เสียชีวิตให้แจ้งว่าหย่าแล้วหรือเสียชีวิต

***ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางต้องทำให้เสร็จก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า1 เดือนส่วนพระภิกษุ - สามเณรจะต้องดำเนินการผ่านศ.ต.ภ.ให้เสร็จก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า.. 1 เดือน

สถานทูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ในกรณีดังนี้
๑.ชื่อเป็นผู้ชายแต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิงเช่นไว้ผมยาวหรือแต่งหน้าทาปาก
๒.นำรูปถ่ายเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
๓.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลังที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้างมาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
๔.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นในการเดินทาง
• กระเป๋าเดินทางหนักไม่เกิน30 ก.ก.และกระเป๋าถือ1 ใบ
• เครื่องแต่งกายสุภาพควรเตรียมให้พอและชุดขาวสำหรับเข้านมัสการสังเวชนียสถาน
• ยารักษาโรคประจำตัว (กรณีมีโรคประจำตัว)
• ของใช้ที่จำเป็นสบู่-ยาสีฟัน-ไฟฉาย- ผ้านุ่งเปลี่ยนอาบน้ำ
• ของใช้อื่นๆที่จำเป็น
หมายเหตุ
๑. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ๑๔ วัน กรณีไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ ๑๕ ท่านหรือจัดกรุ๊ปโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์
๒. กรณีกรุ๊ปยกเลิก บริษัทฯยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานฑูตแล้ว
๓. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ ,การจราจลต่าง ๆ เป็นต้น
๔. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการยกเลิก
๕. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาบรับรอง ทางบริษัท จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถเรียกคืนด้า คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานฑูตฯเรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
เงื่อนไขการขอยกเลิกทัวร์
๑.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง ๓๐ วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกลา,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น (หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ หักคืนให้ตามความเป็นจริง)
๒.ยกเลิกทัวร์ ภายใน ๒๐ วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ เช่น ค่าธรรมเนียมทำวีซ่า, ค่าตั๋วเครื่องบิน