ทัวร์พม่า RGN 003 พม่า ยะไข่ ชิตตเว มรัคอู 5 วัน

 

ทัวร์พม่า ยะไข่ ชิตตเว มรัคอู

The Land of Mystery (Mrauk U)

วันที่จัด                   5-9 ธันวาคม 2561
ลักษณะทริป             เหมาะสำหรับผู้ชอบประวัติศาสตร์ การเดินทางมีนั่งรถไกล

                             และนั่งเรือไปตามลำน้ำ  ค่อนข้าง 
                             สมบุก สมบัน นิดหน่อยค่ะ
จุดเด่นทริป               ล่องเรือจากชิตเว สู่ เมืองมรัค อู

                              ชมและศึกษาอาณาจักรโบราณ ศาสนาที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดในอดีต

ที่พัก อาหาร และการเดินทาง
• รถที่ใช้จะตามขนาดของคณะเดินทาง
• อาหารราวมทุกมื้อตามรายการ บางมื้ออาจจะทานยากบ้างเพราะเป็นอาหารพื้นเมือง กรุณาเตรียมอาหารที่ชอบไปด้วย
                                                                    • โรงแรมที่พัก 3-4ดาว


ติดต่อสอบถาม: คุณสิริเกษ โทร. 081-279-5189 Line :chulamani2

 สักการะ “พระมหาเจดีย์ชเวดากอง” ก่อนเดินทางกลับบ้าน

 

พิเศษ ... ขอนำท่านย้อนเวลาสู่เมืองโบราณในอดีตรัฐยะไข่
สู่อารยธรรมอันเก่าแก่ ดินแดนแห่งศาสนา เมืองมรดก ทางศิลปวัฒนธรรม


  •  นำเที่ยวเมืองเอก ชิตตเว เมืองปากแม่น้ำติดอ่าวเบงกอล อดีตเป็นเมืองในปกครองแห่งจักรวรรดิอังกฤษ
  •  ล่องเรือ ชมความงามของขุนเขาและสายน้ำ จากปากอ่าวเบงกอล สู่แม่น้ำกาลาดาน สู่ “เมืองมรัคอู” อดีตราชธานีโบราณสุดท้ายที่รุ่งเรือง ที่  สุดแห่งหนึ่งของชาวรัคขิ่น
     
  • เที่ยวหมู่บ้านชิน “สักยันต์บนใบหน้า

• รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ชิตตเว-มรัค อู               (-/L/D)
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย
 เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน FD 251
08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พาท่านเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินภายในไปเมือง ชิตตเว (เวลาที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
11.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองชิตตเว โดยสายการบินภายใน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9 309
13.15 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองชิตตเว (Sittwe) เมืองเอกแห่งรัฐขิ่น หรือ รัฐยะไข่ (Rakhine) ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ ปากแม่น้ำกาลาดาน (Kaladan) เดิมมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า เอ็คยับ (Akyab) สร้างเป็นเมืองจักรวรรดิอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1827 เคยเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าสำคัญสมัยอาณานิคม และก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 2 เคยเลื่องลือว่าเป็นเมืองชายทะเลที่สวยที่สุดของอ่าวเบงกอล (Bangal) ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยสิ่งก่อสร้างของเมืองท่าอาณานิคม และเต็มไปด้วยกลิ่นอายบรรยากาศวัฒนธรรมชาวรัคขิ่น (ยะไข่) ซึ่งแตกต่างไปจากชาวพม่าที่เราคุ้นเคย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันก่อนออกเดินทางต่อไปยัง “เมืองมรัค อู”
บ่าย นำท่านล่องเรือเพื่อเดินทางไปยังเมือง “มรัค อู” ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมทิวทัศน์บรรยากาศยามเช้า อากาศเย็นมีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมา ชมวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวประมงท้องถิ่นที่กางเรือใบด้วยผ้าโสร่งตามแบบฉบับของชาวยะไข่ ล่องเรือจนถึงเมืองมรัค อู เมืองที่เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรยะไข่โบราณ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1973 และล่มสลายลงในปี พ.ศ. 2378  ..... เดินทางถึง เมือง “มรัค อู” ช่วงเย็น ๆ ค่ะ
ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหาร และพักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เมือง “มรัค อู”


วันที่สอง หมู่บ้านเผ่าชิน “ใบหน้าสักยันต์”  – มรัค อู  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านเดินชมตลาดเช้า ในเมือง มรัค อู ชมวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง และเลือกซื้อของพื้นเมืองเป็นที่ระลึกและของฝาก
จากนั้น นำท่านเที่ยว “หมู่บ้านเผ่าชิน” ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าหนึ่งใน
 เมืองมรัค อู ที่ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบโบราณกันหยู่ ที่นี้ไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้กัน อาศัยอยู่ในบ้านกะท่อมหลังเล็กๆ และใช้แพไม้ไผ่เป็นยานพาหนะ   (ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม)  ไปชมรอยสักบนใบหน้าของผู้หญิง ที่ดูเหมือนใยแมงมุม สวยงามแปลกตาและน่าอัศจรรย์ รอยสักบนใบหน้าแบบนี้จะมีเฉพาะที่ยะไข่เท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้หญิงรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมสักแล้ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ช่วงบ่าย ถ้ายังไม่เหนื่อย พานั่งเรือชมหมู่บ้านชนบทอื่นๆ ก่อนเดินทางกลับ มรัคอู
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เมืองมรัค อู


วันที่สาม มรัค อู – เวสาลี                 (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  นำท่านเยี่ยมชมอาณาจักรโบราณรอบนอก สถานที่ต่างๆ
- วัดพระอ้อก (Phra Ouk) สร้างขึ้นเมื่อปี 1571-1593  ภายในวัดมีสถูปประดิษฐานอยู่ และรอบๆกำแพงที่ล้อมรอบสถูปมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งหมด 29 องค์
- ชมสถูป Mong-khong Shwe du, เจดีย์ Pesi Duang และพระพุทธรูปหินโบราณที่ประดิษฐานอยู่บนภูเขาปีซี บนเขาปีซีแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนี่งในเมืองมรัคอู
- วัด โกตอง พญา หรือ “วัดพระเก้าหมื่น” เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมรัคอู เชื่อกันว่าวัดนี้เป็นสถานที่ป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลัก 90,000 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเอง
- Latt-Say Lake –แม่น้ำที่ฝั่งหนึ่งมีกำแพงเมืองและประตุเมืองเก่าแก่สร้างเอาไว้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน และนำชมสถานที่ต่างๆ ต่อ
- Sandamuni Monastery – ภายในประดิษฐานพระศากยมุนีพุทธเจ้า เมื่อครั้งพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ พระพุทธรูปองค์นี้ถูกปูนฉาบปิดทับเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ทหารอังกฤษนำสำริดไปหลอมเป็นอาวุธ จนเมื่อปี 1988 จึงมีคนพบว่าพระพุทธรูปนี้ถูกฉาบปูนปิดเอาไว้จึงมีการกะเทาะปูนและทำความสะอาดองค์พระนี้ จนสง่างามเหมือนเดิม
- วัดชิตตองพญา หรือวัดพระแปดหมื่น เป็นวัดที่มีระเบียงคล้ายอุโมงค์ประดับด้วยรูปจิตรกรรมนูนสูงเกี่ยวกับพุทธชาดก  และภายในวิหารมีการแกะสลักพระพุทธรูป 80,000 องค์
- วัดทุกขันธ์เทียน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2113 ภายในวัดมีภาพแกะสลักผู้หญิงชาวยะไข่โบราณซึ่งมีทรงผมแตกต่างกันถึง 64 แบบ กำลังบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตามช่องผนัง
- วัดอันดอว์เทียน – เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าที่กษัตริย์มินบินนำมาจากศรีลังกา
- เจดีย์รัตนบุญ  -เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำที่มีขนาดใหญ่มาก เส้นรอบวงมีขนาดประมาณ 104 เมตร
- เจดีย์ Laymyathanar  -ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งหันหลังชนกัน 4 องค์
- Pitakataik  -สร้างโดยกษัตริย์ Meng Phaluang ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของเมืองมรัค อู ภายในประดิษฐานพระไตรปิฏกที่ได้รับมาจากศรีลังกา
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
ที่พัก เมืองมรัค อู

วันที่สี่ มรัคอู – ชิตตุ่ย                           (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านไปชม
- เจดีย์ศากยะมนัง  -สร้างขึ้นในปี 1629 สูง 35 เมตร เป็นเจดีย์ย่อมุมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่าและไทใหญ่
- เจดีย์ Ratanamanaung –เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากหิน,พระพุทธรูป Nan-Oo และเจดีย์ Mingalamanaung
- พิพิธภัณฑ์โบราณคดี –ซึ่งอยู่ภายนบริเวณมหาราชวัง จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นพระพุทธรูป พระไตรปิฏก เหรียญโบราณ และภาพวาดที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรยะไข่โบราณ
- เจดีย์ Lawkamanaung –สร้างขึ้นเมื่อปี 1658 เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีเฉลียงทั้งหมดสี่ชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินโดยรอบ ตบแต่งด้วยประติมากกรรมหินในรูปแบบต่างๆ , พระพุทธรูป Parabaw เป็นพระพุทธรูปที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเมื่อกว่า 1276 ปีมาแล้ว
- เนินเขา Shwe-Taung –ชมพระอาทิตย์ตก เป็นโปรแกรมปิดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เตรียมตัวเดินทางกลับสู่โลกปัจจุบัน สู่เมืองซิตตเว โดยรถยนต์ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เมืองซิตตเว
 
วันที่ห้า ชิตตเว –ย่างกุ้ง-กรุงเทพ                   (B/L/-)
07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  เตรียมตัวเช็คเอ้าท์เดินทางกลับสู่กรุงย่างกุ้ง
09.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ เที่ยวบิน UB222
11.55 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชม ตลาดโบ่ซกอ่องซานหรือตลาดสก๊อต ชมหลากหลายสินค้าของชาวพม่า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้านุ่ง ย่ามทอมือ งานหัตถกรรมประเภท เครื่องเขิน งานไม้แกะสลัก เครื่องประดับ อัญมณี หนังสือ ซีดี จิปาถะ 
ช่วงเย็น  ก่อนไปสนามบิน นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (SHAWEDAGON  PAGODA) เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้าน พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ชมระฆังสำริด ใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไป แต่เกิดพลัดตกแม่น้ำเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไรก็ไม่ขึ้น ภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีของคนพม่า ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักด์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขอพรให้สมปรารถนา  หรือท่านอาจจะสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด  ซึ่งประดิษฐานกระจายอยู่รอบฐานพระเจดีย์ เดินชมโดยรอบแล้วเดินทางไปสนามบิน
19.00    รับประทานอาหารค่ำ (อิสระ)
21.30    นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD 258 
23.15    เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

**** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะยึดถือผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก****
อัตรารวม ดังนี้
- ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ค่าเรือ และยานพาหนะที่ใช้ระหว่างการเดินทาง
- โรงแรมที่พัก 2-3 ดาวในเขตเมือง / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้น ๆ พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละไม่เกิน 15 กก.
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท และค่าค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามข้อตกลงกับบริษัทประกันชีวิต)
อัตราไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป กลับ กรุงเทพ-ย่างกุ้ง
- ทิป Local Guide และคนขับรถ : 4 USD./วัน/คน
- ค่าหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
- ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
- ไม่รวมภาษี Vat 7% และ Service Tax 3%
การจองทริป
• สำรองที่นั่ง 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทจ่ายตามจริงไปก่อน เช่น วีซ่า หรือมัดจำตั๋ว
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
เงื่อนไขการบริการ
• ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 10 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์จากไทย)
• การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณะใด ๆ ทั้งสิ้น
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน และการยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน ปัญหาทางการเมือง การจราจล การโจรกรรม และสิ่งของที่สูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ กำหนดวันเดินทาง สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้