ซานสการ์ สู่ศรัทธาที่ปลายฟ้า

ZANSKAR“ศรัทธาที่ปลายฟ้า”

15 วัน 14 คืน   อินเดีย อินเดีย

เต็มอิ่มปฏิบัติบูชา

พุทธคยา – คิชกูฎ –นาลันทา –พาราณสี –สารนาท –แม่น้ำคงคา

เลห์ – ลาดักห์ – ซานสการ์

เจาะลึกเต็มอิ่มที่ ซานสการ์สู่ศรัทธาที่ปลายฟ้า เต็มอิ่มปฏิบัติบูชา 5 วัน

ในดินแดนที่เข้าถึงได้ยากที่สุดที่ถูกขนานนามว่าเมืองลับแล

 

ราคา (ท่านละ) : 74,000.- บาท

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – พุทธคยา     (-/-/D)                                       ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561

09.00 น.               คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1 เคาน์เตอร์ A สายการบินไทยสไมล์  โดยมีเจ้าหน้าคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน (แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นเป็นลงใต้ท้องเครื่อง เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจค่อนข้างละเอียด แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น ถือได้คนละ 1 ใบ บนเครื่องมีบริการอาหาร)

12.10 น.               ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยาโดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 327

14.00 น.               เดินทางถึง สนามบินคยา ประเทศอินเดีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถาน เช็คอินเข้าสู่ที่พักและให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบท

จากนั้น...              นำท่านเข้ากราบนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และพระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า ๑,๔๐๐ ปี

(บริเวณภายใน *ห้ามนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าภายในบริเวณองค์มหาเจดีย์พุทธคยา กล้องถ่ายรูปสามารถนำเข้าไปได้ เสียค่าธรรมเนียม ๑๐๐ รูปี กล้องวีดีโอ ๓๐๐ รูปี)

เย็น                     บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหาร (อิสระ ... สวดมนต์ นั่งสมาธิที่บริเวณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก                       พุทธคยา ANAND HOTEL (4*)หรือเทียบเท่า

วันที่สอง               พุทธคยา–ราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ-นาลันทา หลวงพ่อองค์ดำ – พุทธคยา (B/L/D)   เสาร์ 6 ตุลาคม 2561

เช้าตรู่                    รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์นครหลวงแห่งแคว้นมคธ              นำท่านเดินขึ้น เขาคิชฌกูฏหนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลา ชมถ้ำพระสารีบุตร สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏิของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏิ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฏ จากนั้นนำท่านชม วัดชีวกัมพวัน โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวันที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปี พ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด นาลันทาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาหมด จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ หลวงพ่อดำซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำและสร้างรุ่นราวคราวเดียวกับพระพุทธเมตตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาสวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และยังเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1,250 รูป มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของ พระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ ได้เวลาพอสมควรแล้วเดินทางกลับพุทธคยา

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้น อิสระ... ปฏิบัติบูชาบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์

                                หรือเดินช้อปปิ้ง

ที่พัก                       พุทธคยา ANAND HOTEL(4*) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม               พุทธคยา – สารนาถ – พาราณสี (โดยรถปรับอากาศ) (B/L/D)                       อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2561

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า เสร็จแล้วเช็คเอ้า นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์พุทธคยาอีกครั้ง

11.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                  เดินทางจากนั้นเดินทางต่อไป เมืองพาราณสีระยะทาง 250 กม. ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง

16.00 น.               เดินทางถึงเมืองพาราณสี นำท่านเข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนอิริยาบท

เมืองพาราณสี      ดินแดนแห่งการแสวงบุญชำระบาป มรดกโลกที่มีชีวิตสี่พันปี ของอินเดียและเป็นเมืองหลวงแคว้น

กาสี มีแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 4 พันปี จัดเป็นเมืองสุทธาวาสที่สถิตแห่งศิวะ

เทพและถือว่าเป็นเมืองอมตะของอินเดีย เป็นที่แสวงบุญทั้งของชาวฮินดูและชาวพุทธทั่วโลก

เย็น                         นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำคงคาชมบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์อัสดงริมฝั่งแม่น้ำคงคา ชม พิธีการอาบน้ำล้างบาป การบูชาพระอาทิตย์และพิธีการเผาศพของชาวฮินดู และชมพิธีการอารตีบูชาของชาวฮินดูต่อแม่น้ำคงคา          

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารที่พัก

ที่พัก                       พาราณสี HOTEL CLARK(4*)หรือเทียบเท่า          

วันที่สี่                    พาราณสี – สารนาท – เดลลี (บินภายใน) (B/L/D)                                       จันทร์ 8 ตุลาคม 2561

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นเช็คเอ้าท์จากโรงแรม แล้วเดินทางไปยัง เมืองสารนาทนำท่านสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิที่ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ ๓ สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตร นมัสการเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์ นำท่านนมัสการเมกขะสถูป สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์และเกิดพระรัตนตรัยซึ่งเป็นครั้งแรกในโลก นมัสการคันธกุฏิ กุฏิหลังแรกที่พระพุทธองค์จำพรรษาเป็นพรรษาแรกหลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ชมสังฆารามกุฏิสงฆ์กว่า 1,000 หลัง

จากนั้น                  ชม พิพิธภัณฑ์สารนาทมีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นหินแกะสลักสมัยคุปตะที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติว่าสวยงามที่สุดในโลก อันดับ 1

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        เดินทางสู่สนามบินเมืองพาราณสี เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเดลลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย

15.20 น.                  ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน VISTARA เที่ยวบิน UK 955 (15.20-16.55)

16.55 น.                  เดินทางถึงสนามบินเมืองเดลลีจากนั้นเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                       เมืองเดลลี

วันที่ห้า                 เดลลี – เลห์ (3,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล) (B/L/D)                       อังคาร 9 ตุลาคม 2561

เช้า                         รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นเช็คเอ้าท์ เดินทางไปสนามบิน

09.25 น.                  ออกเดินทางสู่เมืองเลห์ โดยสายการบิน GO เที่ยวบิน G8 221 (09.25-10.55)

10.55 น.                  เดินทางถึงสนามบินเมืองเลห์รับกระเป๋าที่สายพานแล้วเดินทางเข้าที่พัก แล้วพักผ่อนอิริยาบทเพื่อปรับสภาพร่างกาย

เมืองเลห์ เป็นเมืองหลวงของลาดักห์ จึงมักจะเรียกควบคู่กันไป ตั้งอยู่ในความสูง 3520 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ทางตอนเหนือของอินเดีย มีอาณาเขตติดต่อกับปากีสถานและเขตปกครองตนเองทิเบต เป้นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาหิมาลัย เป็นดินแดนที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความงามของธรรมชาติ ไม่มีความเจริญทางวัตถุมากเท่ากับภายนอก และยังเป็นดินแดนที่มั่นคงต่อพระพุทธศานาอย่างแท้จริง ดินแดนแห่งนี้จึงได้รับสมญานามว่าเป็น “สวรรค์บนดิน”

**แนะนำให้ดื่มน้ำบ่อยๆ เพราะอากาศค่อนข้างแห้งและบางเบาทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้ง่าย**

 เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม

บ่าย                          พิเศษ “เข้าเฝ้าท่าน H.H. TAKLUNG TSETRUL YANGSI RINPOCHE”    

จากนั้น...              นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญในเมืองเลห์ ลาดักห์

SPITUK GOMPA”อยู่ห่างจากเมืองเลห์ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ชื่อของวัดนั้นมีความหมายว่าเป็นแบบอย่าง หรือต้นแบบ ดังนั้น วัดสปิตุกจึงเป็นวัดต้นแบบของวัดหลายแห่งในลาดักห์

LEH PALACE”หรือ “Lachen Palkhar”ซึ่งเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกลางเมืองเลห์ ขนาดความสูง 9 ชั้น ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1630 มีลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับพระราชวังโปตาลาในทิเบต

ค่ำ                          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                       เมืองเลห์ ลาดักห์

วันที่หก                 เลห์     (B/L/D)                                                                                                   พุธ 10 ตุลาคม 2561

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เช้า                          พิเศษ “นำคณะเข้าเฝ้าท่าน TRULKU STAKNA YANGSI ที่วัด STAKNA”  

Stakna Gompa***คณะร่วมทำบุญสวดมนต์บูชาถวาย Guru Tsok***

Stakna Gompa              เป็นวัดพุทธของนิกาย Drugpa ตั้งอยู่ห่างจากเลห์ประมาณ 25 กิโลเมตรบนชายฝั่งของแม่น้ำสินธุ ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดยนักวิชาการภูฏานและนักบุญ, Chosje Jamyang Palkar มีความหมายว่า “จมูกเสือ” เพระสร้างขึ้นบนเนินเขาที่มีรูปร่างเหมือนจมูกเสือ

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวันที่วัด

บ่าย                        เดินทางไปยังวัด Chemrey เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาหิน และอารามที่ก่อสร้างเรียงรายตามชั้นภูเขา สลับซับซ้อนสวยงามมาก และ วัด Takthok ถ้ำกูรูที่อยู่ในหมู่บ้านSaktii จากนั้นเดินทางสู่ Matho Gompa เป็นวัดพุทธทิเบต ก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 1410 โดย ลามะ Dugpa Dorje

เย็น                         พาเดินเล่นตามอัธยาศัยที่ตลาดในเมือง

ที่พัก                       เมืองเลห์

วันที่เจ็ด                เลห์ – พาดุม – ซานสการ์ Zanskar (B/L/D)                                               พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เตรียมตัวเก็บสัมภาระเพื่อเช็คเอ้าท์และเดินทางไปยังพาดุม

ออกเดินทางสู่... ซันสการ์ (เมืองพาดุม)วันนี้ใช้เวลาเดินทางทั้งวัน พักรับประทานอาหารระหว่างทาง

เย็น                         เข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนอิริยาบทและปรับสภาพร่างกาย

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                       เมืองพาดุม

วันที่แปด              เมืองพาดุม (B/L/D)                                                                                             ศุกร์ 12 ตุลาคม 2561

วันที่เก้า                 เมืองพาดุม (B/L/D)                                                                                            เสาร์ 13 ตุลาคม 2561

วันที่สิบ                 เมืองพาดุม (B/L/D)                                                                                          อาทิตย์ 14 ตุลาคม 2561

วันที่สิบเอ็ด          เมืองพาดุม (B/L/D)                                                                                             จันทร์ 15 ตุลาคม 2561

 

สถานที่เที่ยวชมเมืองพาดุม /ซานสการ์ มีวัดที่จะไปประมาณ 10 วัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพถนน

1.STAGRIMO GOMPA, 2. DZONGKHUL GOMPA         3. SANI GOMPA 4.KARSHA GOMPA  

5.LINGSHED GOMPA 6.SUMDA GOMPA 7.TSILATSE GOMPA8. PHOKAR DZONG

9. BARDAN GOMPA     10. TONGDE GOMPA  

ZANGLA                                                            ปราสาทซังลาอยู่บนยอดเขาเคยเป็นที่พักของเจ้าเมืองที่นี่

PIPITING VILLAGE                      จุดชมวิวหุบเขาซานสการ์

 

วันที่สิบสอง         เมืองพาดุม – เลห์                (B/L/D)                                                                  อังคาร 16 ตุลาคม 2561

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยแล้วเตรียมเดินทางกลับสู่เลห์ ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง จะต้องผ่านจุดที่สูงที่สุดของถนนสาย ชื่อว่า Chang La Pass ความสูงที่ ประมาณ 5300 เมตร จากระดับน้ำทะเล แวะจอดถ่ายรูปสักพักแล้วเดินทางต่อ รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

เย็น                         เข้าสู่ที่พัก และพักผ่อนอิริยาบท

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก                       เมืองเลห์

วันที่สิบสาม         เลห์ (B/L/D)                                                                                                         พุธ 17 ตุลาคม 2561

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำท่านเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

HEMIS GOMPA            วัดเฮมิส เป็นวัตที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากวัดติ๊กเซย์ เป็นวัดหลักของนิกายนิงมาปะ หรือนิกายหมวกแดงที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในแคว้นลาดักห์ และ ยังมีรูปปั้นองค์ปัทมสมภพที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในวัดแห่งนี้ด้วย

THIKSEY GOMPA        เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม วัดนี้ก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 15 เป็นวัดในนิกายเกลุกปะ หรือนิกายหมวกเหลือง (นิกายเดียวกับองค์ดาไลลามะองค์ปัจจุบัน) ที่วัดยังมีพระศรีอาริยเมตไตรย์ ซึ่งถือเป็นมาสเตอร์พีซฝีมือช่างศิลป์ ใช้เวลาสร้างถึง 2 ปีด้วยกัน

SHEY PALACE              พระราชวังเชย์ เมืองเชเคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของลาดักห์ ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 เป็นพระราชวังฤดูร้อนมีอายุราว 500 ปีของกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่ในอดีต พระราชวังหลวงและพระอารามสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์ และประดิษฐานพระพุทธรูปทองแดงที่สูงใหญ่ขนาดตึกสามชั้นสร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal และโปรดเกล้าให้สร้างสถูป Namgyal Chorten หรือสถูปแห่งชัยชนะ (Victory Stupa) ที่ด้านบนของสถูปสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ สมควรแก่เวลาเดินทางกลับตัวเมืองเลห์

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร คืนนี้เตรียมตัวเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ที่พัก                       เมืองเลห์

วันที่สิบสี่              เลห์ – เดลลี – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)          (B/L/-)                                 พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก แล้วออกเดินทางสู่สนามบิน

08.55 น.                  ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองเดลลี โดยสายการบินภายใน

10.20 น.                  เดินทางถึงสนามบินเมืองเดลลี นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง แวะชม หอกูตับมินาร์กุตับ คือชื่อของกษัตริย์

                               กุตับอุดดินไอบัก มีนาร์ คือ หอสูง ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเดลี เป็นถาวรวัตถุที่มีความงามได้

                               สัดส่วน ภายนอกเป็นหินทรายสีแดง สร้างเป็นลูกฟูกขึ้นไปอย่างเกลี้ยงเกลา ซึ่งได้มีการสร้างต่อกัน

                               ขึ้นไปทอดหลายยุคสมัย แต่ละลูกฟูกจารีกเป้นอักษรอาระบิกจากบทสวดในพระคัมภีร์โกหร่าน เดิม

                               พระเจ้าปฤถวีราช กษัตริย์ฮินดูทรงสร้างหอไว้สูงเพียง 95 ฟุต ต่อมากษัตริย์กุตับอุดดินไอบัก (Qutab Ud-din 

                               Aibak)  ซึ่งเป็นกษัตริย์มุสลิมได้ปรับปรุงในปี พ.ศ. 1743 จากนั้นกษัตริย์องค์อื่นในราชวงศ์

                                เดียวกันได้สร้างต่อขึ้นไปอีก ซึ่งนับว่าเป็นศิลปกรรมแบบมุสลิมผสมฮินดู

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        ช้อปปิ้งถนนจันทพาท เพื่อซื้อของฝากในราคาถูก

ค่ำ                          อิสระรับประทานอาหาร จากนั้นเดินทางเข้าสู่สนามบิน

23.30 น.               ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG316

วันที่สิบห้า           กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                              

05.25 น.               เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ                     

۞۞۞

 

 

อัตราค่าบริการ

ท่านละ                        74,000    บาท (พักห้องคู่)

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ         7,500    บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ 3 เที่ยว

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และเอสคอร์ทอินเดีย

 • ค่าโรงแรมที่พัก

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

 • ค่ารถเดินทางภายในประเทศ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น เอสคอร์ท พนักงานขับรถ

 • ค่าจัดทำเอกสาร และค่าธรรมเนียมวีซ่าของคนต่างด้าว

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

 • ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)

 • ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมและสนามบิน ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย แบบออนไลน์ (ไม่ต้องโชว์ตัว)

 1. หนังสือเดินทาง Passport ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างสำหรับปิดวีซ่า

 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2X2 จำนวน 1 ใบ

 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

การชำระค่าบริการ

 1. กรุณาชำระมัดจำการเดินทางท่านละ 25,500 บาท ณ วันที่จอง พร้อมส่งเอกสารหน้าพาสปอร์ต ให้บริษัทฯ

    2. ชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนที่เหลือ จำนวน 48,500 บาท ก่อนการเดินทางอย่างน้อยหนึ่งเดือน ประมาณต้น

   เดือนกันยายน

การเตรียมตัวเดินทาง (ที่สำคัญ)

 • กล้องถ่ายรูปคู่ใจ

 • อุปกรณ์กันหนาว ครีมกันแดด แว่นกันแดด หมวก และรองเท้าที่สวมสบาย

 • ยารักษาโรคประจำตัว

เงื่อนไขการยกเลิก

การยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

การยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคา หรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ได้ชำระกับสายการบิน หรือค่ามัดจำต่างๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้

การยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัท เช่น สภาพอากาศ การนัดหยุดงาน การประท้วง การก่อจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ รวมทั้งกรณีที่สายการบินเกิดล่าช้าหรือขัดข้อง จนไม่อาจต่อเครื่องได้ทันตามกำหนดการเดิม ฯลฯ หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจรต่างๆ รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง เนื่องจากเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ บริษัทจะพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางส่วนใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุด แต่ผู้เดินทางจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่อาจมีเพิ่มเติมเองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และหากมีเหตุสุดวิสัยต้องลดรายการการเดินทาง บริษัทจะคืนค่าใช้จ่ายให้ตามที่ได้รับคืนจริง

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง

– เมื่อกรอกใบสมัครและชำระมัดจำแล้ว ถือว่ายอมรับเงื่อนไขการเดินทาง