ลมหายใจอันประเสริฐ

...ลมหายใจอันประเสริฐ...

จากพระอาจารย์ใหญ่พะอ็อกตอยะสยาดอ

 บทความโดย :

พระมหาอนุชน  สาสนกิตฺติ ป.ธ.๙ (นาคหลวง),พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
ปริญญาโทพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา
ปริญญาเอก Ph.D. (Pali & Buddhism) ที่ Dr.Babasaheb Ambedkar Marathwada University เมืองออรังคบาด รัฐมหาราษฎระ ประเทศอินเดีย

 

 

การจะรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ได้นั้น พื้นฐานแรกควรเริ่มที่ การเจริญสมาธิภาวนา แล้วจึงจะมีปัญญาที่สามารถจะรู้แจ้งเห็นจริงในอนาคตต่อไป

พระอาจารย์ใหญ่พะอ็อกตอยะสยาดอ อัครมหากัมมัฏฐานาจริยะ เจ้าอาวาสวัดพะอ็อกตอยะ เมืองเมาะละแหม่ง รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ตอกย้ำให้รู้ว่า สุวรรณภูมิแดนเกิดของเรานี้เองคือ ถิ่นกำเนิดพระธรรมแท้ มี “อานาปานสติ” เป็นแผนที่นำทางให้พ้นทุกข์...สองพันสามร้อยกว่าปีที่ผ่านมา มีการมาเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าจากการนำของพระโสณะและพระอุตตระ ซึ่งเดินทางมาในทิศทางที่เรียกว่าสุวรรณภูมิแห่งนี้ การเดินทางของพระมหาเถระทั้งสอง มีจุดมุ่งหมายในการที่จะเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราชาวโลกได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ดังเช่นในตำรา 'มหาวงศ์' ได้เขียนประวัติในอดีตโดยประมาณ ๑,๗๐๐ ปีที่ผ่านมา ในยุคนั้นพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาเจริญรุ่งเรืองมาก ครั้งหนึ่ง พระมเหสีของกษัตริย์พระองค์หนึ่ง ได้สร้างวัดเพื่อถวายให้เป็นพุทธสถาน ธรรมสถานและสังฆสถาน ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสัปปายะ หลังจากที่สร้างเสร็จก็มีการฉลองวัด ได้มีการนิมนต์พระอรหันต์จำนวน ๔,๐๐๐ องค์ จากสุวรรณภูมิ ภาคตะวันออกนี่เอง ถ้ามองตามประวัติศาสตร์ดังกล่าว แสดงว่า ในอดีตถิ่นฐานของเราแห่งนี้ ถือว่าเป็นถิ่นฐานที่เคยมีพระเถระที่เป็นพระอรหันต์ขีณาสพ สิ้นกิเลสจำนวนไม่น้อย ถือว่าเป็นถิ่นที่ไม่น้อยหน้าใครในโลกนี้ ...
ประวัติพระอาจารย์ใหญ่พะอ๊อกตอยะสยาดอ อัครมหากัมมัฎฐานาจริยะ

พระอาจารย์ใหญ่มีฉายาว่า "อาจิณณะ" แต่ชาวเมียนมาร์มักเรียกท่านว่า พะอ๊อกตอยะสยาดอ ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดพะอ๊อกตอยะ (คำว่าสยาดอเป็นภาษาเมียนมาร์ หมายถึง พระอาจารย์ใหญ่โดยเรียกด้วยความเคารพ)

พระอาจารย์ใหญ่ถือกำเนิดขึ้นในปี ๒๔๗๗ ที่หมู่บ้านเล็กฌอง เมืองฮินตะคะ อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ราว ๑๖๐ กม. ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๗ (เมื่ออายุได้ ๑๐ ปี) ที่วัดในหมู่บ้านของท่าน ระหว่าง ๑๐ ปี ที่เป็นสามเณรได้ศึกษาพระไตรปิฎกจากคณาจารย์ต่างๆ ท่านเรียนเก่งผ่านการสอบบาลีตั้งแต่ยังเป็นสามเณร

พระอาจารย์ใหญ่อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ มีอายุได้ ๒๐ ปี ท่านได้ศึกษาพระไตรปิฎกต่อกับพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิ ใน พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านสอบผ่านธัมมาจริยะเทียบเท่ากับศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาบาลีพุทธศาสตร์ หรือเปรียญธรรม ๙ ประโยค และได้เป็นพระธรรมมาจารย์

ในช่วง ๘ ปีต่อมา พระอาจารย์ใหญ่ได้จาริกไปทั่วประเทศเมียร์มาร์เพื่อศึกษาพระธรรมเพิ่มเติมจากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ และในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พรรษาที่ ๑๐ ท่านเริ่มต้นปฏิบัติธุดงควัตร “อารัญญิกังคะ” (องค์แห่งผู้ถืออยู่ป่าเป็นวัตร อยู่ห่างจากบ้านคน ๕๐๐ ชั่วธนู หรือ ๒๕ เส้น และมุ่งปฏิบัติกรรมฐานอย่างจริงจังโดยค้นคว้าทั้งจากพระไตรปิฎก และคำแนะนำจากพระกรรมฐานาจารย์ผู้เป็นที่เคารพหลายท่านในยุคนั้น

ในช่วง ๑๖ ปี ถัดมา ท่านยังคงปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าบริเวณรัฐมอญทางใต้ของประเทศเมียร์มาร์ ในเขตอำเภอมุโด่งเป็นเวลา ๓ ปี และในป่าเขตเมืองเย้ (ราว ๑๖๐ กม. ริมฝั่งทะเลทางตอนใต้) เป็นเวลา ๑๓ ปี ในช่วงเวลา ๑๖ ปีนี้ ท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อุทิศเวลาทั้งหมดในการปฏิบัติธรรมประกอบการค้นคว้าจากพระไตรปิฎก

ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ พระอาจารย์ใหญ่ได้รับข่าวจากท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนแห่งพะอ๊อกตอยะ (ท่านอัคคปัญญะ) ซึ่งใกล้จะมรณภาพ ง ได้ขอร้องให้พระอาจารย์ใหญ่อาจิณณะรับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อ หลังจากนั้นเพียง ๕ วัน ท่านอัคคปัญญะก็มรณภาพ เมื่อท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ใหม่ จึงได้รับการขนานนามว่า "พะอ็อกตอยะสยาดอ" แม้ว่าท่านต้องดูแลบริหารกิจการวัด ท่านมักใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติธรรมในกุฏิไม้ไผ่ ซึ่งอยู่บริเวณที่เงียบสงบในป่าด้านทิศเหนือของวัดซึ่งเป็นแนวเทือกเขาตองโยว ในเวลาต่อมาเรียกบริเวณนี้ว่า วัดจิตรบรรพต หรือเรียกว่า วัดบน

ในพ.ศ. ๒๕๔๐พระอาจารย์ใหญ่จัดพิมพ์มรดกทางธรรมที่งดงามยิ่งทั้งโดยอรรถและพยัญชนะชื่อว่า "นิพพานคามินีปฏิปทา" ประกอบด้วยหนังสือขนาดใหญ่จำนวน ๕ เล่ม อธิบายวิธีการปฏิบัติธรรมตามลำดับจากขั้นต้นถึงขั้นสูงสุดโดยละเอียดด้วยเอกสารอ้างอิงจากพระไตรปิฏก ขณะนี้มีเพียง ๒ ภาษาคือ ภาษาสิงหลและภาษาเมียนมาร์ งานหนังสือภาษาอังกฤษของพระอาจารย์ใหญ่ ได้แก่ "Knowing and Seeing", "The Workingsof Kamma", Meditation Manuals (Mindfulness of Breathing,TenKasina, Four Elements Meditation, Discerning Materiality, Discerning Mentality,Discerning Past&Future Lives/Paticcasamuppada, Vipassana, etc. ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแปลเป็นภาษาไทย

วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ พระอาจารย์ใหญ่ได้รับการยกย่อง จากรัฐบาลเมียนมาร์ให้เป็น "อัครมหากัมมัฏฐานาจริยะ"หมายถึง พระอาจารย์กัมมัฏฐานผู้ได้รับความเคารพอย่างสูง

พระอาจารย์ใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ชำนาญมาก ท่านมักจาริกไปแสดงธรรมและสอนกัมมัฏฐานในประเทศต่างๆ อยู่เสมอ

รายละเอียดที่อยู่วัดพะอ๊อก ตอยะ

Pak Auk Forest Monastery
c/- Major U Khan Sain (Rtd)
653 Lower Main Road
Mawlamyine, Mon State, MyanmarTel: 032 22132
Web site: www.paauk.org Teacher: Ven. Pa Auk SayadawRangoon Contact:
U Thet Tin
30 Myananda Lane
Kyank Grove Quarter
Yankin Township, YangonMethod: Pak Auk method of meditation

 

ปัจจุบันมีสาขาปฏิบัติที่ประเทศไทยตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ Pa-Auk Tawya วิปัสสนาธุระ (ประเทศไทย)

ที่อยู่ : 3501,จำปาหล่อ

อำเภอเมืองอ่างทอง

จ.อ่างทอง 14000

โทร. (66) 95 884 7979

ขอบพระคุณเจ้าของบทความ : พระมหาอนุชน  สาสนกิตฺติ ป.ธ.๙ (นาคหลวง)

กรุณากรอกข้อความ...