ID004 ทัวร์มุมไบ ถ้ำอชันต้า-เอลโรล่า 6 วัน 4 คืน

   

                    

 

ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันต้า ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด – ถ้ำเอลโรล่า – ถ้ำอชันต้า

 • สายการบิน : JET AIRWAYS (9W)/ บินภายใน 2 รอบ
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • มีหัวหน้าทัวร์ไทย
 • มีวิทยากรทรงความรู้บรรยายพิเศ๋ษ
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
 • ใบอนุญาตธุรกิจท่องเที่ยว เลขที่ 11/06352

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ-มุมไบ (บอมเบย์) – ถ้ำเอเลเฟนต้า
04.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางออกหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์ P19
06.25 ออกเดินทางโดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W61 (06.25-09.25) ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชม. ,เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.
09.25 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ มุมไบ ประเทศอินเดีย หลังผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเที่ยวชม เมืองมุมไบ หรือ บอมเบย์ เมืองท่าเก่าแก่ของอินเดียตอนใต้ และเป็นเมืองเอกของรัฐมหาราษฎร์ (Maharashtra) รัฐที่มีแหล่งโบราณสถานวัด ถ้ำมรดกโลกอันวิจิตรตระการตา มุมไบยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธา ความเชื่อ และวัฒนธรรมหลากหลายมีฐานะเป็นฮอลลีวูด (บอลลีวูด) ของอินเดียมานาน และมีทะเลอาระเบียนโอบล้อมอยู่สามด้าน เป็นศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย จึงดึงดูดให้คนมากมายมาที่เมืองนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย ออกเดินทางสู่ เกาะเอเลเฟ่นต้า เพื่อนั่งเรือเฟอรี่ไป ชมเทวาลัยอันอลังการ ถ้ำ เอเลเฟ่นต้า  (Elephanta Cave) เป็นมรดกโลก เทวาลัยเหล่านี้ขุดเจาะในศตวรรษที่ 7 และ 8 งานประติมากรรมชิ้นเอกเป็นเทวรูปพระศิวะครึ่งองค์ สูง 5 เมตร มีสามเศียร แสดงปางผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย สมควรแก่เวลาแล้วเดินทางกลับสู่ เมืองมุมไบ
เย็น รับประทาน อาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เมืองมุมไบ


วันที่สอง มุมไบ – ถ้ำกัณเหรี – ออรังกาบาด
เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ ถ้ำกันเหรี (Kanheri Cave) ซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Sanjay Gandhi หรือชื่อเดิม Borivali National Park ออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 42 ก.ม. จากมุมไบ คำว่า Kanheri ซึ่งเป็นชื่อของถ้ำนั้น มาจากภาษาสันสกฤต Krishnagiri หมายถึงภูเขาสีดำ สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 ถึง 9 ถ้ำแห่งนี้มีจำนวนทั้งหมด 109 ห้องซึ่งแต่ละห้องก็มีเรื่องราวความสำคัญต่างกันไป ถ้ำที่โดดเด่นคือ ถ้ำหมายเลข 3
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น... นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่ เมืองออรังกาบาด เที่ยวบินที่ 8W7148 (16.25-17.30)
16.25 ออกเดินทางสู่ เมืองออรังกาบาด
17.30  ถึงสนามบินออรังกาบาด นำท่านเข้าสู่ที่พักและรับประทานอาหารค่ำ ภายในโรงแรม
ที่พัก เมืองออรังกาบาด


วันที่สาม ออรังกาบาด – ถ้ำอชันต้า – ออรังกาบาด
เช้า รับประทานอาหารเช้า
06.30 ออกเดินทาง ไป ถ้ำอชันต้า ระยะทางประมาณ 105 กม.ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ถ้ำอชันต้าหรืออชัณฏา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1983 ชมความงดงามและอลังการของสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบันดาลใจจากศาสนาพุทธ โดยเจาะเป็นสังฆรามขนาดใหญ่แบบศิลปะคุปตะ และหลังคุปตะอันวิจิตร
ถ้ำอชันตา ประกอบไปด้วยถ้ำ 28 ถ้ำ มีอายุกว่า 2,000 ปี “ถ้ำอะชันต้า” เป็นพุทธสถานที่สร้างจากการสกัดหน้าผาหินเข้าไปในเขาเหนือแม่น้ำวโฆระ แต่เดิมเป็นศูนย์กลางสำนักปฏิบัติของเหล่าสงฆ์ในพุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษที่ 7-13 สืบเนื่องนานกว่า 600 ปี ก่อนถูกทอดทิ้งให้รกร้างกลางป่าจึงรอดพ้นจากการทำลายล้างจากกองทัพผู้รุกรานจนมาถูกค้นพบอีกครั้งโดยบังเอิญจากนายทหารอังกฤษในศตวรรษที่ 19
ภายในถ้ำท่านจะได้ชมงานแกะสลักเสาอันงดงามและวิจิตรบรรจงรวมถึงพระพุทธรูปและเจดีย์ศิลาที่สกัดและตกแต่งขึ้นจากหินเนื้อเดียวกันกับพื้นผนังถ้ำยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอายุกว่า 1,200 ปี มีความงดงามสมบูรณ์ด้วยเทคนิคการเขียนภาพสามมิติ ภาพสีเฟรสโก้อันน่าอัศจรรย์พระพุทธรูปศิลา ที่แสดงอารมณ์พระพักตร์ต่างกันเมื่อแสงตกสะท้อนจากต่างมุมถ้ำอชันตาเป็นถ้ำที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบพุทธและฮินดูเข้าด้วยกัน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางกลับสู่ เมืองออรังกาบาด
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พัก เมืองออรังกาบาด


วันที่สี่ ออรังกาบาด – ถ้ำเอลโรล่า- บีบี กามักบารา – ป้อมดาลังกาบัด –มุมไบ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่ถ้ำเอลโลร่า (ถ้ำปิดวันอังคาร) (ระยะทางประมาณ 28.1 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 30 นาที)
ชม หมู่ถ้ำเอลโลร่า ซึ่งประกอบไปด้วยงานศิลป์ของสามศาสนาที่อยู่รวมกัน ชมความงามที่ ยิ่งใหญ่ของถ้ำ 34 ถ้ำ ถ้ำหมายเลข 1-12 เป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนา ถ้ำหมายเลข 14-16 เป็นเทวาลัยถ้ำในศาสนาฮินดู ถ้ำ 30-32 เป็นวิหารถ้ำในศาสนาเชน ชมเพชรน้ำเอกของงานแกะสลักภูเขาทั้งลูกที่บอกเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ในบรรดาหมู่ถ้ำทั้งหมด เทวาลัยถ้ำเขาไกลาสถือเป็นมงกุฎแห่งหมู่ถ้ำเอลโลร่าบน ระเบียงถ้ำมีการสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพระศิวะ ภาพการต่อสู้กับท้าวราวณะ ชมภาพแกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม ของเหล่าทวยเทพ เทวดา นางอัปสร พระพุทธรูป จนไม่สามารถหาคำบรรยายความงดงามนี้ได้ สร้างประมาณ ศตวรรษที่ 5 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1983
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร   
บ่าย  นำท่านสู่เดินทางกลับสู่ เมืองออรังกาบัด ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ของดินแดนชนบททางอินเดียตอนใต้ ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ของดินแดนชนบททางอินเดียตอนใต้ ระหว่างทางแวะชม บีบี กา มักบารา (BibiKaMaqbara) หรือ ทัชมาฮาลน้อย เพราะมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายทัชมาฮาล สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก โดยพระโอรสของออรังเซบ ทรงสร้างเพื่อรำลึกถึงพระมารดา (พระนาง บีกัมราเบีย อุเด ดาราณี)
 หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองออรังกาบัด
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.10 ออกเดินทางสู่ เมืองมุมไบ เที่ยวบิน AI441 (20.10-21.25)
21.25 เดินทางถึงสนามบินเมืองมุมไบ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก เมืองมุมไบ


วันที่ห้า มุมไบซิตี้ทัวร์ – กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหรเช้าที่โรงแรม (เก็บสัมภาระเช็คเอ้าเดินทางกลับกรุงเทพ)
จากนั้น... นำท่านชม ประตูชัยเมืองมุมไบ Gateway of India สัญลักษณ์ของเมืองมุมไบเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษโดยตรง สถานที่นั้สร้างเพื่อใช้ต้อนรับ King George ที่ 5 และQueen Marry เมื่อคราวเสด็จเยือนอินเดียเมื่อครั้งยังทรงตำแหน่งมกุฎราชกุมาร (Crown Prince) เมื่อปี ค.ศ. 1911 นำท่านถ่ายรูปด้านนอกสถีรถไฟ Victoria Terminus (UNESCO WORLD HERITAGE SITE) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ Frederick William Stevens สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1888 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ปัจจุบันใช้ชื่อว่า Chhatrapati Shivaji Terminus
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสถานที่ซักผ้า Washing Place โดบิกาต (Dhobi Ghat) เป็นที่มีชื่อเสียงของเมืองมุมไบ ที่ได้ชื่อว่าเป็นลานซักผ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่นี่มีคนงานซักผ้าถึงห้าพันคน โดบิกาดมีลักษณะเป็นลานที่ทำเป็นช่องๆ วางแปลนอย่างมีระเบียบ จะซักผ้าโดยการทุบๆ สิ่งสกปรกออกจากผ้า ซึ่งผ้าที่นำมาซักจะถูกส่งมาจากโรงแรมต่างๆ ทั่วเมืองมุมไบ ด้วยความวุ่นวาย และเสียงอึกทึก จึงเป็นเสน่ห์ เป็นสีสันและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองมุมไบที่หาดูที่อื่นไม่ได้  สุดท้ายก่อนกลับอิสระช้อปปิ้งซื้อของฝากย่าน Colaba Causeway
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (อิสระ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินมุมไบ Chhatrapati Shivaji Airport เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
วันที่หก มุมไบ- กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
01.10  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jet Airways เที่ยวบินที่ 9W 62 (BOM-BKK /01.10-06.50)
06.50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และ บินภายใน ชั้นประหยัด สายการบินเจ็ทแอร์เวย์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันสายการบิน
 • ค่าที่พักระดับ 4-5 ดาว ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทางทั้งคนไทยและท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน แต่ทั้งนี้อยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษั่ทประกันภัย
 • ค่าธรรมเนียมทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ภาษีมุลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ พนักงานบริการ วันละประมาณ 200 รูปี /วัน/ท่าน รวมเป็นเงินต่อท่าน ๆละ 1,000 รูปี
 • หรือประมาณ 600 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความเหมาะสม

 สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, เสื้อกันหนาว

การสำรองที่นั่ง 

1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์มาให้ด้วยนะครับ
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)

การยกเลิกทัวร์ 

1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ
 
เอกสารเดินทาง 

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน
5.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันนะครับ
• สถานฑูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
• หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยหรือประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สูญหายระหว่างเดินทาง ที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจความควบคุมของบริษัทฯ
• ในระหว่างเดินทาง หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการคืนได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 098-996-1324 คุณสิริเกษ

E-mail: chulamanitravel@yahoo.com

Line : chulamani2

Wechat: manee099

อัพเดทเมื่อ : 15 ก.พ. 2561