ทริป: เที่ยวภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า เยือนหุบเขากังเต ชมธรรมชาติอันงดงามของทุ่งหญ้าบนหุบเขา

 ทัวร์ภูฏาน BT009/18 Special 5 วัน 4 คืน 

สถานที่ : พาโร ทิมพู พูนาคา กังเต  

ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2561 

 

 

 วันเดินทาง     เส้นทาง   เที่ยวบิน  เวลาออก  เวลาถึง
 ขาไป     กรุงเทพ-พาโร  B3-701 06.30 น.  09.55 น.
ขากลับ  พาโร-กรุงเทพ  B3-700  10.35 น.  16.05 น.
เครื่องจะแวะรับส่งผู้โดยสารที่สนามบินกัลกัตต้า ประมาณ 30 นาที รออยู่บนเครื่องค่ะ

ใบอนุญาต ท.ท.ท.เลขที่ 11/06352

 

รายละเอียดการเดินทาง                                      
วันแรก : -พาโร-ทิมพู                                                                                                                                         (-/L/D)      
04.00   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระ ที่ชั้น 4 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิน Bhutan Airline (B3) เจ้าหน้าที่จากจุฬามณีคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน
06.30   เดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  B3-701 ( บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) โดยเครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ
09.45   เดินทางถึงสนามบินพาโร หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาท้องถิ่นภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้แลกเงินนูดรัม (Ngudrum) ที่สนามบินก่อนออกเดินทาง จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่าน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ราชธานีแห่งภูฏาน ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

 • ชมวิวระหว่างทางไปเมืองทิมพู " วัดตัมโช (Tamchoe Monastery) "ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สลับกันไปมาและแม่น้ำที่ใสสะอาด เดินทางถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร (ดอยอินทนนท์2,565 เมตร) 
 • เดินทางถึงเมืองทิมพู เมืองที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและความทันสมัยได้อย่างลงตัวและโดดเด่น สัมผัสความมีไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira)

 • ชม มหาสถูปแห่งทิมพู (National Memorial Chorten) มหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 พระเจ้าจิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ซึ่งได้ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระองค์ที่นี่ด้วย สร้างโดยเสด็จแม่ของพระเจ้าจี๊กมี่ ดอร์จี วังชุก มหาสถูปแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในเมืองทิมพูสไตล์แบบทิเบต โดยเมื่อครั้งกษัตริย์จิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ยังมีชีวิตอยู่ มีพระประสงค์สร้างสถูปนี้ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่นี้มีภาพฝาผนังบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี
 • ชม ทาชิโซซอง (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่ใหญ่โต ตัวอาคารสีขาวมีหลังคาสีแดงซ้อนลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เป็นทั้งที่ทำงานของกษัตริย์ ที่พักฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทำการรัฐบาลและศาสนา (วันธรรมดาจะเปิดให้เข้าชมหลังเวลาเลิกงาน 17.00 น.)


        ที่พัก โรงแรมเมืองทิมพู HOTEL RIVER SIDE  (3*) หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ทิมพู-โดชูล่าพาส -ปูนาคา    (75 ก.ม., 3-4 ชั่วโมง)                                                                                  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังอาหาร ก่อนออกเดินทางสู่เมืองปูนาคา นำท่านขึ้นไปยัง Buddha Point เพื่อสักการะพระใหญ่ที่สุดในภูฏานตั้งอยู่บนเขา และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของทิมพู และชมสถานอนุรักษ์สัตว์ธรรมชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก
นำท่านเดินทางสู่เมืองปูนาคา อดีตราชธานีของ ประเทศภูฏาน

 • ระหว่างทางfแวะที่ "ช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass)" ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับความสูง 3,150 เมตร  แวะชม  สถูป“ดรุ๊ค วังเกล” (Duk Wangle Chorten) หมายถึงสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน และผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัยด้วย รายล้อมด้วยสถูปขนาดเล็ก จำนวน 108 องค์ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์สายวัชรยาน108 องค์ สร้างโดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จี วังโม  รอบ ๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสัน และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว “เทือกเขาหิมาลัย”ได้อย่างชัดเจนให้ท่านได้พักถ่ายรูปและดื่มน้ำชากาแฟเพื่อชมบรรยากาศอันงดงาม จากด้านบน
 • จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองปูนาคา(Punakha)ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร ดังนั้นสภาพอากาศจึงอบอุ่นกว่าที่ทิมพู กษัตริย์ภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงประทับที่เมืองนี้ในฤดูหนาว (ช่วงเดือน พ.ย.-เม.ย.) ปูนาคา จึงเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาว และทิมพูเป็นเมืองหลวงในฤดูร้อน

 • บ่าย นำท่านชม ปูนาคา ซอง (PunakhaDzong) ได้ชื่อว่าเป็นซองที่สวยสง่าที่สุดในภูฏาน ตั้งอยู่ระหว่างจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำโพ (Po Chu) และแม่น้ำโม (Mo Chu)  ซึ่งหมายถึง แม่น้ำพ่อ และแม่น้ำแม่ไหลมาบรรจบกันพอดี ปูนาคาซองถือเป็นซองที่สำคัญที่สุดของภูฏาน เพราะเป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของท่านซับดรุงงาวัง นัมเกล และยังเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก ได้ทำพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ดังนั้นวันที่ 17 ธันวาคมจึงกำหนดให้เป็นวันชาติภูฏาน 

  ที่พัก โรงแรม เมืองปูนาคา HOTEL LOBESA (4*) หรือเทียบเท่า

        

วันที่ 3 พูนาคา - วังดี-  กังเต (ผะอบจิกะ) /78 ก.ม.,ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)                                                          (B/L/D)

เช้าตรู่  บริการท่านด้วยอาหารเช้าก่อนออกเดินทางสู่เมืองกังเต ( Gangtey) หรือ ผะอบจิกะ (Phobijikha) ซึ่งเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของภูฏาน เมืองท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ บรรยากาศของธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์และสวยงามยิ่ง เป็นแหล่งที่พักของนกกะเรียนคอดำ ที่อพยพหนีจากความหนาวมาจากที่ราบสูงทิเบต พบกับความงามของสวนป่าดึกดำบรรพ์ และไร่มันสำปะหลัง ในช่วงปลายเดือนตุลาคม-มีนาคม และในปลายเดือนสิงหาคม ดอกบัวตองจะบานเต็มทั่วทั้งหุบเขา ความงามของหุบเขานี้ทำให้ผู้มาเยือนหลงเสน่ห์ยากที่จะลืม

 

หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้ว พาท่านชม "วัดกังเต" วัดในนิกายนิงมาปะที่ใหญ่ที่สุดในภูฏาน จากนั้นพาเดินเข้าไปในท้องทุงกลางหุบเขา สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ และวิถีชีวิตของชาวภูฏานอย่างแท้จริง  ชมการสาธิตทำชาเนยแบบโบราณในกระบอก ในบรรยากาศเย็นให้ท่านได้ลองจิบชาเนยร้อนๆ กับขนมพื้นบ้าน

กลับเข้าสู่ที่พัก  อิสระพักผ่อน (Alt.2,900 m.)

ที่พัก โรงแรม Padmasambhava Lodge หรือเทียบเท่า  (3*)

 

 

วันที่ 4  กังเต - ทิมพู- พาโร (142 ก.ม., ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ช.ม.)                                                                 (B/L/D)

หลังรับประทานอาหารเช้า แล้วเตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองพาโร

ช่วงบ่ายเมื่อมาถึงเมืองทิมพู แวะพักอิริยาบท และเดินทางต่อสู่เมืองพาโร ใช้เวลาอีกประมาณ 1 ชม.

 • ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือ ตาซอง (Ta Dzong)  ภายในพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเพราะเป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ รวมทั้งหน้ากากต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการเต้นระบำเกี่ยวกับทางศาสนาในเทศกาลเตชูด้วย
   
 • ชม  พาโรซอง ( Paro Rinchen Pong Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1645 บนพื้นที่เด่นตระหง่าน ในหุบเขาพาโร ต้องเดินข้ามสะพานไม้เก่าแก่ที่สวยงามมากพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นสถานที่ราชการทำงานในส่วนบริหารเมืองพาโร และเป็นวัด ที่พระประจำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป
 • เย็น นำท่านเดินเล่นพักผ่อนในตัวเมืองพาโร ก่อนรับประทานอาหารเย็น
  ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก โรงแรมเมืองพาโร  Town View  Resort (3*) หรือเทียบเท่า

   


วันที่ 5  พาโร – กรุงเทพฯ     (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                                                                      (B/-/-)
เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00   ออกจากที่พักสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน
10.35   ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-702  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ,เครื่องแวะรับ-           ส่ง   ผู้โดยสารระหว่างประเทศ)
16.04   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจอิ่มใจในความบริสุทธิ์มิรู้ลืม


หมายเหตุ : การจองทัวร์ภูฏานของทุกบริษัทฯจะไม่มีการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า ถ้าหากมีการจองต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินทั้งหมดและห้ามยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางทั้งนี้เป็นกฎของสายการบินดรุ๊กแอร์สายการบินแห่งชาติภูฏานสายเดียว ดังนั้นท่านที่สนใจร่วมเดินทางกับจุฬามณีต้องรีบส่งชื่อเพื่อทำจองที่นั่งด่วนค่ะ

CODE BT009 special 5 Days 4 Night อัตราค่าบริการ  5 วัน 4 คืน ราคาสำหรับคณะ 10-12 ท่าน

 วันเดินทาง  ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน  เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  เด็ก(ไม่มีเตียง)  พักเดียวเพิ่ม
 14-18 ก.ย.61 47,900.-  46,900.-  45,900.- 3,900.-
 • หมายเหตุ กรุณาสอบถามราคาปัจจุบันอีกครั้ง  
 • ฟรี พิเศษสำหรับคณะ (10 ท่านขึ้นไป)
   *ใส่ชุดประจำชาติสำหรับใส่เดินเที่ยวและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
   *โชว์วัฒนธรรม + ระบำหน้ากากเอกลักษณ์ของภูฏาน (สำหรับคณะ 10 ท่านขึ้นไป)
  อัตราค่าบริการรวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินภูฏานสายการบินแห่งชาติภูฏาน แอร์ไลน์
  • ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน
  • ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
  • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ), เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากประเทศไทย (สำหรับกรุ๊ป 10ท่านขึ้นไป)
  • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1.000,000.- บาท
  • รถรับ-ส่ง และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน
  • ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ
  • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด ต่อท่าน
  • ค่าวีซ่าภูฏานและภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน
  อัตราค่าบริการไม่รวม
  • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
  • ค่าทำเอกสารผู้ถือ พาสปอร์ต ต่างด้าว
  • ค่าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
  • ค่าทิปมัคคุเทศน์ และค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง (วันละ 5 USD.)
  • ค่า VAT 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน

  เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า
  • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
  • รัฐบาลภูฏานจะทำวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าทัวร์ 100 % แล้วเท่านั้น
  • ค่าวีซ่าได้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว และท่านจะได้รับตราประทับวีซ่าเมื่อไปถึงสนามบินพาโร หรือ Phuentsholing (หากเดินทางทางรถยนต์)
  • ยอดชำระเต็มต้องถูกส่งไปให้ทางภูฏานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และ 8อาทิตย์ก่อนวันเดินทางในช่วงเทศกาลเพราะนักท่องเที่ยวมากเดินทางมาจากทั่วโลกและมีสายการบินดรุ๊กแอร์สายการบินเดียวที่บินเข้าภูฏานค่ะ

สำรองที่นั่ง
1. สำรองที่นั่งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30-90 วัน
2. มัดจำครั้งแรกท่านละ 30,000 บาท (เพื่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน) ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
***เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าทัวร์เต็ม 100% ทางการท่องเที่ยวภูฏานจึงจะออกวีซ่าให้ค่ะ****
แจ้งชื่อ-นามสกุล/ส่งหน้า พาสปอร์ต ส่งมาที่   e-mail:chulamanitravel_9@hotmail.com
เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฎานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว
2. เงื่อนไขการยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหายท่านละ 20% ของราคาทัวร์
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g
สายการบินภูฏานแอร์ไลน์อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg. และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm