ทัวร์ภูฏาน 4 วัน 3 คืน

จุฬามณี ทราเวล  นำท่านสู่ดินแดนในฝัน ประเทศภูฏาน สวรรค์บนพื้นพิภพ ประเทศเล็ก ๆ ที่ซุกซ่อนตัวอยู่ระหว่างประเทศอินเดีย กับประเทศจีน มาตามล่าหาฝัน ค้นหาความหมายของคำจัดความของประโยคที่ว่า "ความสุขบนพื้นพิภพ"ว่าเหตุใดประเทศเล็ก ๆนี้ จึงเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้  ทำไมนักเดินทางจากทั่วโลกจึงใฝ่ฝันกันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือน

 

 วันเดินทาง

 เส้นทาง

 เที่ยวบิน

เวลาออก

 เวลาถึง

 วันแรก กรุงเทพฯ-พาโร  B3-701  06.30  09.45
 วันกลับ (วันที่ 4)  พาโร - กรุงเทพฯ  B3-702  11.40  15.40

 

 

รหัสทัวร์ : BT 001/2017

เส้นทาง : เมืองพาโร , ทิมพู

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

ระดับความสูง : เมืองพาโร 2,280 เมตร, เมืองทิมพู 2,320 เมตร ,ยอดเขาทักซัง 3,120 เมตร (จากระดับน้ำทะเล)

สายการบิน : ภูฎานแอร์ไลน์ Bhutan Airline , ดรุ๊กแอร์ Druk Air

สอบถามรายละเอียด Hot Line : โทร. 098-996-1324

 

กำหนดการเดินทาง


วันแรก กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – พาโร – National Memorial Chorten –ทิมพู – ทาชิโชซอง
04.30 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระ ที่ชั้น 4 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิน Bhutan Airline (B3) เจ้าหน้าที่จากจุฬามณีทราเวลคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน
06.30 เดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  B3-701 ( บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) โดยเครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ
09.45 เดินทางถึงสนามบินพาโร หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว(เวลาท้องถิ่นภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้แลกเงินนูดรัม (Ngudrum) ที่สนามบินก่อนออกเดินทาง จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่าน
นำท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ราชธานีแห่งภูฏาน ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างการเดินทางแวะชมวิวทิวทัศน์ ที่ วัดตัมโช (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สลับกันไปมาและแม่น้ำที่ใสสะอาด เดินทางถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร (ดอยอินทนนท์2,565 เมตร)  นำท่านชม ตัวเมืองทิมพู เมืองที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและความทันสมัยได้อย่างลงตัวและโดดเด่น สัมผัสความมีไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชม มหาสถูปแห่งทิมพู (National Memorial Chorten) มหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 พระเจ้าจิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ซึ่งได้ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระองค์ที่นี่ด้วย สร้างโดยเสด็จแม่ของพระเจ้าจี๊กมี่ ดอร์จี วังชุก มหาสถูปแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในเมืองทิมพูสไตล์แบบทิเบต โดยเมื่อครั้งกษัตริย์จิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ยังมีชีวิตอยู่ มีพระประสงค์สร้างสถูปนี้ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่นี้มีภาพฝาผนังบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี

เย็น ชม ทาชิโซซอง (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่ใหญ่โต ตัวอาคารสีขาวมีหลังคาสีแดงซ้อนลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เป็นทั้งที่ทำงานของกษัตริย์ ที่พักฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทำการรัฐบาลและศาสนา (วันธรรมดาจะเปิดให้เข้าชมหลังเวลาเลิกงาน 17.00 น.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


ที่พัก โรงแรมเมืองทิมพู HOTEL TASHI YOEDLING   หรือเทียบเท่า

  

วันที่สอง           ทิมพู – พาโร

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

08.00      หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวตรงพระใหญ่ Kuensel Phodrang ที่ประดิษฐานอยู่ในจุดที่ถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของภูฏาน องค์พระพุทธรูปแห่งความเมตตา (Vajra Throne Buddha) สร้างด้วยทองแดงมีความสูง 169 ฟุต พระพุทธรูปองค์นี้เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ไม่สามารถทำลายได้ ดังนั้น เมื่อประดิษฐานอยู่ที่สูง จึงดูราวกับว่าท่านทรงมองมายังประชาชนของชาวภูฏานอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยคุ้มครอง

จากนั้น..นำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองพาโร (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ภายในพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเพราะเป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ รวมทั้งหน้ากากต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการเต้นระบำเกี่ยวกับทางศาสนาในเทศกาลเตชูด้วย

                ชม พาโรซอง ( Paro Rinchen Pong Dzong)สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1645 บนพื้นที่เด่นตระหง่าน ในหุบเขาพาโร ต้องเดินข้ามสะพานไม้เก่าแก่ที่สวยงามมากพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นสถานที่ราชการทำงานในส่วนบริหารเมืองพาโร และเป็นวัด ที่พระประจำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป

เย็น           นำท่านเดินเล่นพักผ่อนในตัวเมืองพาโร ก่อนรับประทานอาหารเย็น

ค่ำ             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ที่พัก          โรงแรมเมืองพาโร REMA RESORT (4*) หรือเทียบเท่า

  

วันที่สาม      พาโร- วัดทักซัง – คิชู ลาคัง – ชมตลาดเมืองพาโร             

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00         จากนั้น....นำท่านเดินขึ้นเขา ณ วัดทักซัง (Taksang Monastery) พิชิตวัดทักซังเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาวัดวาอารามของพุทธศาสนาในภูฏาน วัดตั้งอยู่บนหน้าผาหินสูง 900 เมตร คำแปลชื่อวัดนี้ แปลว่า Tiger’s Nest กล่าวกันว่าท่านกูรู หรือ พระอาจารย์ของวัดนี้ต้องขี่หลังนางเสือเพื่อขึ้นไปที่วัด จากนั้นท่านก็จะจำพรรษาอยู่ในถ้ำของวัดครั้งละ 3 เดือนวัดเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ. 1951 และได้รับการซ่อมแซมจนสภาพดีดังเดิม แต่วัดก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1998 คราวนี้ไฟเผาผลาญสิ่งก่อสร้างหลักและเครื่องตกแต่งภายในวัดไปจนหมด แต่รัฐบาลก็ได้ทำการซ่อมแซมบูรณะวัดขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2000 พร้อมกับจำลองสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยในวัดให้เหมือนเดิม จนสภาพวัดกลับมาดีดังเดิม ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เคยมาเยี่ยมวัดนี้ในช่วงศตวรรษที่ 16 วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก นักแสวงบุญจากทั่วประเทศจะเดินทางเพื่อมาสวดมนต์ภาวนาที่วัดนี้ตลอดเวลา ตามปกติ วัดจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมยกเว้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาไหว้พระและชมวัดนี้จะต้องขออนุญาตจากทางการเป็นพิเศษอย่างไรก็ดี การเดินขึ้นมาที่วัดบนหน้าผา เป็นประสบการณ์ที่มีค่าของนักเดินทางทุกคน     

โดยท่านสามารถเลือกขี่ม้าได้ค่ะ 1 ขาซึ่งประหยัดเวลาไปได้เยอะเหมือนกันค่ะ ค่าม้าประมาณ 500 งูลดรัม และ ขาลงต้องเดินลงค่ะซึ่งวัดนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากที่สุดค่ะเพราะศักดิ์สิทธิ์มากคะ (ควรเตรียมรองเท้าสำหรับเดิน Hiking พิชิตวัดทักซังให้พร้อมด้วยนะคะ)

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาระหว่างเดินทางไต่เขาลงค่ะหลังอาหารนำท่านเดินทางกลับพาโรโดยเดินลง

หมายเหตุ        การเดินทางขึ้นเขา โดยส่วนมากแล้ว จะใช้เวลาเดิน ประมาณ 2-3 ชั่วโมง ไปกลับก็จะประมาณ 6 ชั่วโมง ดังนั้นเวลาที่จะกลับลงมาถึงตีนเขาประมาณบ่าย 2 -3 โมงค่ะ ต้องเริ่มออกเดินทางปีนเขาแต่เช้าเพื่อไปให้ทันก่อนวัดปิดช่วงกลางวัน และจะเปิดใหม่ตอนบ่าย 2 โมงค่ะ

บ่าย               ชม วัดคิชู (Kyichu Lhakhang)วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าซองเซินกัมโป กษัตริย์แห่งทิเบต ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในโบสถ์หลังเก่าพื้นปูด้วยไม้แผ่นใหญ่ มีพระประธานองค์ใหญ่ เบื้องหน้ามีรอยบุ๋มเนื่องจากการยืนกราบในจุดเดียวกันเป็นเวลายาวนาน เป็นการกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ คือการนอนราบพื้นอันเป็นการแสดงการคารวะสูงสุด

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ และเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก              โรงแรม เมืองพาโร REMA RESORT (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่             พาโร – กรุงเทพฯ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00              ออกจากที่พักสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน

11.40              ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-702 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน    

                        เครื่อง ,เครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ)

15.40              เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจอิ่มใจในความบริสุทธิ์มิรู้ลืม

 

อัตราค่าบริการ 4 วัน 3 คืน สำหรับคณะ 10 ท่านขึ้นไป

CODE

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน

เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก (ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

BT 001/17

เม.ย.,พค.,มิ.ย.

24,500.-

23,500.-

23,000.-

4,900.-

    หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ราคาตั๋วเครื่องบินประมาณ 22,500.- บาท

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน พร้อมอาหารเช้า ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน
 • อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ), เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจากประเทศไทย (สำหรับกรุ๊ป 10ท่านขึ้นไป)
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1.000,000.- บาท
 • รถรับ-ส่ง และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ด้านบน
 • ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ
 • น้ำดื่มวันละ 2 ขวด ต่อท่าน
 • ค่าวีซ่าภูฏานและภาษีท่องเที่ยวรัฐบาลภูฏาน

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป - กลับ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือ พาสปอร์ต ต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ
 • รัฐบาลภูฏานจะทำวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าทัวร์ 100 % แล้วเท่านั้น
 • ค่าวีซ่าได้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว และท่านจะได้รับตราประทับวีซ่าเมื่อไปถึงสนามบินพาโร หรือ Phuentsholing (หากเดินทางทางรถยนต์)
 • ยอดชำระเต็มต้องถูกส่งไปให้ทางภูฏานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และ 8อาทิตย์ก่อนวันเดินทางในช่วงเทศกาลเพราะนักท่องเที่ยวมากเดินทางมาจากทั่วโลกและมีสายการบินดรุ๊กแอร์สายการบินเดียวที่บินเข้าภูฏานค่ะ

 สำรองที่นั่ง

 1. สำรองที่นั่งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 30-90 วัน
 2. มัดจำครั้งแรกท่านละ 20,000 บาท (เพื่อสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน) ส่วนที่เหลือชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง

แจ้งชื่อ-นามสกุล/ส่งหน้า พาสปอร์ต ส่งมาที่     e-mail:chulamanitravel_9@hotmail.com

 เงื่อนไขการให้บริการ

 1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฎานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว
 2. เงื่อนไขการยกเลิก

2.1         ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหายท่านละ 20% ของราคาทัวร์

2.2         ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์

2.3         ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์

2.4         ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์

 1. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การชำระเงิน

 1. ค่ามัดจำ 5,000 บาทเมื่อจองทัวร์
 2. ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 20,000.- บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 3. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

***เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าทัวร์เต็ม 100% ทางการท่องเที่ยวภูฏานจึงจะออกวีซ่าให้ค่ะ****

หมายเหตุ

 1. ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g

สายการบินดรุ๊กแอร์อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg. และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm

จุฬามณี ทราเวล เปิดให้ท่านได้จัดกรุ๊ปพิเศษเฉพาะคณะของท่านเองราคาขึ้นอยู่ตามจำนวนคน

หรือต้องการเดินทางส่วนตัวโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ      

คุณสิริเกษ     โทร. 098-996-1324