ทัวร์พม่า DDRGN 001 ย่างกุ้ง-หงสาวดี-อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า   ไปแบบส่วนตัว ไปกี่คนก็ได้ สามารถเลือกวันเดินทาง และสายการบินด้วยตัวท่านเอง เดินทางได้ทันที ตอนนี้ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศพม่าแล้ว

สอบถามราคาได้ที่ Line ID: chulamani2

**ตัวอย่างโปรแกรมการเดินทางสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้เดินทาง**

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ่คะวาย (ตักบาตรพระสงฆ์ 500 กว่ารูป) – พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอร์)

 พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน  (รวมรถ ขึ้น-ลง เขาพระธาตุอินทร์แขวน)

04.30 น.พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง  ผู้โดยสายขาออก  เคาน์เตอร์ สายการบิน  นกแอร์  (DD)  เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอย

อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน  

06.30 น.ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่  DD 4230    (มีบริการ เบเกอร์รี่  และน้ำ  บนเครื่อง)    

07.05 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง  เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  

นำท่านสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคลา  พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ  (หลวงพ่อทำพิธีปลุกเสก)

ท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิช สองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เจดีย์โบดาทาวน์ จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบดาทาวน์องค์เดิมถูกทำลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริก-ธาตุครั้นเมื่อเจดีย์โบดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496  จึงนำพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดียทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองคำแล้ว จากนั้นนำท่านขอพร พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อ...สักการะ  เทพกระซิบ  ซึ่งองค์เทพกระซิบ นี้ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นธิดาของพญานาค  คนพม่าจะนับถือเทพองค์นี้มากรองจากเทพทันใจ  ท่านจะเห็นได้จากของไหว้ที่คนพม่านำมาไหว้เมื่อประสบความสำเร็จตามพรที่ขอ  โดยการขอพรเทพกระซิบนี้  ต้องไปขอเบา ๆ ข้าง ๆ หู ซึ่งเป็นที่มาของเทพกระซิบ   

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อิสระ)

นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะ ดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล  108  ประการ

นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตัน ขนาดเท่าไข่ประดับด้วย 

เพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย

*** นำท่านไปยังจุดอธิษฐาน...เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี และถือเป็น 1 ใน 5 ***

มหาบูชาสถานของประเทศพม่า... สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของชาวพม่า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อิสระ)

ที่พักเมืองย่างกุ้ง โรงแรม Taw Win Garden หรือเทียบเท่า

วันที่สอง         หงสาวดี –  พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอร์)-พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน  

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

…นำท่านเดินทางโดยรถตู้สู่ เมืองหงสาวดี อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 ก.ม.ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณ ที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที) ... ถึงเมืองหงสาวดี 

นำท่านชม... เจดีย์ชเวมอดอร์  หรือ พระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมือง

หงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน 

12.00  น.       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  (อิสระ)

จากนั้นนาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง  ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2533  จาก

ซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดี หรือ 

ท่านบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่

เพียงใด … สมควรแก่เวลาท่านออกเดินทางสู่ คิมปุน แค้มป์ (เชิงเขาไจ้โท) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 นาที)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อท้องถิ่น (ใช้เวลา 45 นาที) ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เมื่อถึงยอดดอยแล้วพาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุอินทร์แขวนชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ   

พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พัก  KAITHIYO HOTEL  หรือเทียบเท่า 3*  

จากนั้นนำท่าน ไปนมัสการพระธาตุ  ตามอัธยาศัย... พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง  ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่  อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (อิสระ)

หลังอาหารค่ำเชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน สำหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ ท่านควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก พระธาตุอินแขวนนี้เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  

วันที่สามพระธาตุอินทร์แขวน  - หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง - ย่างกุ้ง ช้อปปิ้งตลาดสก็อต- กรุงเทพฯ                      

04.30 น.   เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกทำบุญด้วยการถวายระฆังเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเอง

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

07.00 น.   นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงหงสาวดี ... นำท่านเดินทางสู่ เมืองบะโค หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองหงสาวดี 

12.00  น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายกราบนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ สร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2524  ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของประทศพม่า 

อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมายตลอดสองข้างทาง…จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น  ซึ่งมีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า

(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ 

จากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองย่างกุ้ง  

เดินทางถึงเมืองย่างกุ้ง แล้วนำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้าง โดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก,  พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก, แป้งทานาคา, ผ้าปักพื้นเมือง และ เครื่องเงิน เป็นต้น  

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น.ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่   DD4239    (มีบริการ เบเกอร์รี่  และน้ำ บนเครื่อง)  

22.45 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม เนื่องจากเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทางไกด์หรือทีมงาน สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ โดยจะเน้นประโยขน์ของคณะทัวร์เป็นสำคัญ 

การสมัครทัวร์ โดยการโอนเงิน จำนวน 5,000 บาท/ท่าน *ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

อัตราค่าบริการรวม

  • ค่าโรงแรม
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ ในโปรแกรมเดินทาง
  • ค่ารถปรับอากาศเดินทางตลอดเส้นทาง
  • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรม (ไม่รวมค่านำกล้างเข้าสถานที่)

อัตราค่าบริการไม่รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กทม.-ย่างกุ้ง-กทม.
  • ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ซักรีด โทรศัพท์ของโรงแรม
  • ค่าทิปตอบแทนไกด์ และคนขับรถ