ID002 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย - เนปาล เต็มอิ่มการภาวนา 9 วัน 8 คืน

ทริป  แสวงบุญ ตามรอยพระพุทธเจ้า อินเดีย-เนปาล *เต็มอิ่มภาวนา* 

9 วัน 8 คืน 

พุทธคยา –  ไวสาลี - กุสินารา – ลุมพินี – สารวัตถี – พาราณสี – ราชคฤห์ – พุทธคยา

**พระตถาคตตรัสกับพระอานนท์ว่า "อานนท์ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยัง

สังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาชนเหล่านั้น ครั้นทำกาลกิริยาลงจักเข้าถึงสุดคติโลกสวรรค์**


 

 

 

 

 

 

ลุมพินี           สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์และชมเสาศิลาจาลึกของพระเจ้าอโศกมหาราช

พุทธคยา        เมืองต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาที่มีอายุมากกว่า๒,๕๐๐ ปีซึ่งเป็นสถานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

                   ตรัสรู้เองโดยชอบ  ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งนี้

สารนาท         ป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่ที่พระพุทธองค์พบปัญจวัคคีย์และแสดงปฐมเทศนาจนเกิดพระ

                   รัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก

กุสินารา         สถานที่ที่พระพุทธองค์ เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

นาลันทา         เมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรและมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่อินเดีย

พาราณสี        ล่องแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ชมการอาบน้ำล้างบาปบูชาพระอาทิตย์การเผาศพริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่มีมา 

                  กว่า ๓,๐๐๐ ปี

 

จาริกนอกจรรโลงในใจสงบ พุทธองค์ทรงค้นพบครบวิถี

เกิด แก่ เจ็บ และตายกลายเป็นดี เพราะเรามีผู่บ่งชี้เห็นแจ้งสัจธรรม

*** พิเศษ** ผ้าห่มพระพุทธเมตตา และพระปางปรินิพพานให้คณะได้ทำบุญร่วมกัน, ผ้ารองนั่งตลอดทริป, หนังสือสวดมนต์, เสื้อยืด และถุงผ้าใส่อุปกรณ์ปฏิบัติธรรม ....

กำหนดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพ – พุทธคยา

 

พุทธคยา : อภิสัมพุทธสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

09.30 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่  ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและติดป้ายกระเป๋าเช็คสัมภาระ

12.10 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินไทย TG 327 สู่เมืองคยา (GAYA) (ใช้เวลาบิน 3 ชม. 20 นาที)

14.00 น.   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองคยา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เมืองคยา  นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองพุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุด 1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

พักผ่อนอิริยาบท

เย็น   นำทุกท่านเข้าสู่ปริมณฑลพุทธคยา มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา สถานที่ประทับตรัสรู้อริยสัจธรรมบรรลุแจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

ที่พักวัด..../โรงแรม..................

วันที่สองพุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา-ปัตนะ

 เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

นำท่านออกเดินทางไปยัง ราชคฤห์ นครหลวงแห่งแคว้นมคธ เดินทางสู่เขาคิชฌกูฏ เพื่อนมัสการพระคันธกุฏิที่เคยเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า ชมกุฏิพระอานนท์ ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุอรหันต์ ถ้ำพระโมคคัลลานะ 

ชมวิวของเมืองราชคฤห์ที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาทั้ง 5 ลูกจากด้านบนของเขาคิชกูฏ

(การขึ้นเขาคิชกูฏ เป็นการเดินขึ้นที่ลาดชันพอประมาณ ระยะทางประมาณ ๗๕๐ เมตร หากเดินไม่ไหวมีเสลี่ยงให้นั่งแต่ต้องแจ้งกับไกด์ล่วงหน้าเพื่อทำการจองเสลี่ยงไว้ให้ค่ะ *ราคาไม่รวมในรายการ*) 

ระหว่างทางแวะชม วัดชีวกัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งเคยเป็นที่ปฐมพยาบาลพระพุทธเจ้าเมื่อคราวถูกพระเทวทัตลอบทำร้าย และยังเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกของโลก

11.30 น.ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย   นำท่านชมวัดเวฬุวัน (สวนไม้ไผ่) วัดแรกในพระพุทธศาสนา  ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค์ ณ ที่นี้ได้เกิดเกิดเหตุการณ์พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ล้วนเป็นเอหิภิกขุมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย จึงเกิดเป็นวันมาฆบูชา  แล้วนำชม ตโปธาร เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ชาวฮินดูเชื่อว่าอาบแล้วได้บุญและสามารถรักษาโรคร้ายได้ โดยแบ่งการอาบน้ำเป็นชั้นตามวรรณะ

จากนั้น   เดินทางสู่ นาลันทา บ้านเกิดของพระสารีบุตร นำชม มหาวิทยาลัยนาลันทา อดีตมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของโลก และยิ่งใหญ่เมือกว่าพันปีมาแล้ว  มีนักศึกษาจากนานาประเทศรวมทั้งพระถังซังจั๋งที่มาจากเมืองจีนด้วย นำท่าน กราบขอพรและนมัสการ หลวงพ่อองค์ดำที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแต่เดิมประดิษฐานอยู่ในมหาวิทยาลัยนาลันทา ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยถูกเผาทำลาย แต่องค์พระกลับยังคงอยู่เกือบสมบูรณ์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองปัตนะ

ค่ำถวายน้ำปานะ /รับประทานอาหารค่ำ / ให้ท่านได้อิสระพักผ่อน 

ที่พักเมืองปัตนะ , วัด...../โรงแรม.....

วันที่สามปัตนะ- ไวสาลี – กุสินารา

เช้าตรู่   ฉันภัตตาหารเช้า /รับประทานอาหารเช้า

06.00 น.   เดินทางสู่เมืองไวสาลีชมเมืองหลวงของอาณาจักรวัชชี หนึ่งใน 16 แคว้นของชมพูทวีปในสมัยโบราณ เมืองนี้มีชื่อหลายชื่อ คือ ไพสาลี,ไวสาลี และเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่ง รวมทั้งเป็นที่กำเนิดของพระมหาวีระศาสดาของศาสนาเชนและที่เป็นต้นแบบของการทำน้ำมนต์ในพุทธศาสนา  เนื่องจากได้เกิดทุพิกขภัยร้ายแรงทั่วเมืองไวสาลีมีคนตายมากมาย กษัตริย์ลิจฉวีจึงได้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าได้มาโปรดชาวเมือง พระองค์ท่านจึงนำเหล่าภิกษุ ๕๐๐ รูปเดินทางไปโปรดพร้อมทั้งได้มีการประพรมน้ำมนต์ทั่วทั้งเมือง นำท่านเที่ยวชม วัดป่ามหาวัน ชมเสาอโศกที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดของอินเดีย 

11.00น.ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกุสินาราซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

ค่ำ ถวายน้ำปานะ และรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

ที่พักกุสินารา , วัด...../โรงแรม.................

ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนพวกเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่า

สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลาย

จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

วันที่สี่กุสินารา – ลุมพินี

เช้ามืด   ฉันภัตตาหาร / รับประทานอาหารเช้า  จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระพุทธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน นมัสการพระมหาสถูป จากนั้นนำท่านสู่ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ สวดมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา เวียนประทักษิณรอบพระมหาสถูป เพื่อถวายการบูชา 

11.30 น.   ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายเดินทางต่อสู่สวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ โดยข้ามพรมแดนจากอินเดีย สู่ประเทศเนปาล ประทับตราหนังสือเดินทางเพื่อผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ   ถวายน้ำปานะสำหรับพระภิกษุ และแม่ชี / รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

ที่พักลุมพินี, วัด...../โรงแรม

วันที่ห้าลุมพินี – สาวัตถี

 

 ลุมพินี: ชาตสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ

เช้าตรู่   ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า

นำท่านเข้าสู่ พระวิหารมายาเทวี เสาอโศก สระโบกขรณี และสถานที่สำคัญ ๆ รอบสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระโพธิสัตว์ ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา แผ่เมตตาระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิด ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่พรมแดนข้ามเข้าสู่ประเทศอินเดีย อีกครั้งหนึ่งเพื่อเดินทางสู่เมืองสาวัตถี

11.30 น.   ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารระหว่างทาง

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมือง สาวัตถี เมืองที่พระพุทธองค์ประทับนานถึง ๒๕ พรรษา เมื่อเดินทางถึงเมืองสาวัตถี นำท่านชม และนมัสการวัดเชตะวันมหาวิหาร , ต้นอานันทโพธิ์ และสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา ณ พระคันธกุฎีที่ทรงประทับ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม คฤหาสน์ของท่านอนาถบิณฑกเศรษฐี บ้านท่านปุโรหิตผู้เป็นบิดาของพระองคุลีมาล และชมสถานที่แสดงยมกปาฏิหาริย์ก่อนเสด็จไปโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ค่ำถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

ที่พักสาวัตถี, วัด...../โรงแรม................

วันที่หกสาวัตถี - พาราณสี

สารนาถ : ธัมมจักกัปปวัตตนสถาน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

เช้ามืด   ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่เมืองพาราณสี เมืองที่พระพุทธองค์แสดงปฐมเทศนา ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร ณ ป่าอิสิปนตมฤคทายวัน 

11.30 น. ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

บ่าย   หลังเดินทางถึงเมืองพาราณสี นำท่านสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ตำบลสารนาถ เยี่ยมชมนมัสการ เจาคัณฑสถูป ที่พระพุทธองค์ทรงพบกับปัญจวัคคีย์ จากนั้นนมัสการธัมเมกขสถูป สถานที่ทรงแสดงธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร สวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิภาวนา และประทักษิณรอบพระสถูป

เย็น   นำท่านเดินทางสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธี อารตีไฟ ที่สืบทอดมากว่า ๒,๐๐๐ ปี 

ค่ำ   ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

ที่พัก   พาราณสี, วัด...../โรงแรม......

วันที่เจ็ดพาราณสี – พุทธคยา

แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี

เช้ามืด   นำท่านชม แม่น้ำคงคา ในบรรยากาศยามเช้า และ ล่องเรือแม่น้ำคงคา  ชาวฮินดูเชื่อถือว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลมาจากมวยผมขององค์พระศิวะ ไหลมาจากที่ราบสูงทิเบตเทือกเขาหิมาลัย ชมการเผาศพที่ไฟไม่เคยมอดดับมากว่า ๒,๕๐๐ ปี จากนั้นเดินทางกลับโรงแรม 

เช้า   ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองพุทธคยา

11.30น.ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหารระหว่างทาง

บ่าย   เดินทางถึงพุทธคยา  ให้ท่านได้เข้าพักผ่อนอิริยาบท จนกว่าจะถึงเวลาอาหารค่ำ

ค่ำ   ถวายน้ำปานะ / รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก/ อิสระพักผ่อน หรือ ปฏิบัติธรรมบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ 

ที่พัก   เมืองพุทธคยา วัด..../โรงแรม.....

วันที่แปด  : พุทธคยา 

เช้า   ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้าที่พัก

นำท่านเดินทางไปยัง เขาดงคะสิริ สถานที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา กราบนมัสการพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกรกิริยา และ ร่วมปฏิบัติธรรม

นำท่านเข้าชม บ้านนางสุชาดา ผู้ที่ถวายข้าวมธุปายาส ให้กับพระมหาบุรุษก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า นางสุชาดาเคยบนไว้กับเทวดาใต้ต้นไทร พอสำเร็จความประสงค์จึงนำข้าวมธุปายาสไปถวายแก่พระมหาบุรุษ เพราะนึกว่าเป็นเทวดามารับเครื่องสังเวย

นำท่านชม แม่น้ำเนรัญชรา ซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะลอยถาดเพื่อเสี่ยงทาย ถ้าจะได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำ

11.00 น.ถวายเพล และ รับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย   นำท่านกราบนมัสการ พระพุทธเมตตา พระแท่นวัชรอาสน์ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อันเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กราบสักการะและเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา และถวายผ้าห่มจีวรองค์ หลวงพ่อพระพุทธเมตตา  พระพุทธปฏิมากรปางชนะมารซึ่งมีอายุ 1.400 ปีเศษ ที่รอดพ้นจากการถูกทำลายจากกษัตริย์ฮินดูอย่างปาฏิหาริย์ 

นำท่านชม สัตตมหาสถาน ที่พระองค์ทรงเสวยวิมุตติสุข อยู่ ๗ สัปดาห์ 

18.00 น.ถวายน้ำปานะ และรับประทานอาหารเย็น 

19.30 น.ร่วมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แผ่เมตตา ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ มหาเจดีย์พุทธคยา

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่พัก

ที่พัก   เมืองพุทธคยา, วัด..../โรงแรม.............

วันที่เก้า  พุทธคยา – กรุงเทพ

เช้า   ฉันภัตตาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า จัดกระเป๋าให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อกราบนมัสการลาก่อนเดินทางกลับ

10.30 น.ฉันเพลและรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม

11.30 น.คณะออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองคยา เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

12.00 น.เดินทางถึงสนามบิน เพื่อตรวจเช็คหนังสือเดินทาง เช็คอิน โหลดสัมภาระต่าง ๆ 

14.45 น.คณะออกเดินทาง สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG328

21.15 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ อิ่มบุญ อุ่นใจค่ะ

 

หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และเวลาตามโปรแกรมเป็นเวลาที่ประมาณไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ กรุงเทพ-คยา- กรุงเทพ รวมค่าวีซ่าเข้าอินเดีย และเนปาล

ค่าที่พัก ๘ คืน 

ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามระบุในรายการ) 

ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการในประเทศอินเดีย และเนปาล –ขนสัมภาระ – ค่าเยี่ยมชม สถานที่ทุกแห่ง ตามรายการ

ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ท่าน

ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามบินอินเดีย

ค่าวีซ่าและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

ค่ามัคคุเทศก์ และพระวิทยากร

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทาง,อาหารที่ท่านสั่งเอง,ปัจจัยบำรุงวัด,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ค่าทิปไกด์  หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ

ค่าทิปบริการยกกระเป๋าของทุกโรงแรม

ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด ๒๐ กิโลกรัม

สิ่งที่ควรนำติดตัว:   กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว,ยารักษาโรคประจำตัว,รองเท้าสวมใส่สบาย,เสื้อกันหนาว

การชำระเงิน

ชำระครั้งแรก ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการมัดจำตั๋วเครื่องบิน – ที่พัก – อาหาร – รถบริการ ส่วนที่เหลือให้ชำระก่อนการเดินทาง ๒๐ วัน

การทำวีซ่าเข้าอินเดีย และ เนปาล

หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน

หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราเข้าออก อย่างน้อย ๒ หน้าเต็ม

รูปถ่าย สำคัญมากๆ รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่น) และพื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด ๒ คูณ ๒ นิ้ว เท่านั้น จำนวน ๔ ใบ  ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน และต้องไม่ใช่รูปปริ๊นซจากคอมพิวเตอร์  ,รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  

สำเนาบัตรประชาชน,  สำเนาทะเบียนบ้าน 

***สำคัญมาก*** กรุณาระบุอาชีพ เช่น 

 

   ถ้าเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ให้ระบุตำแหน่ง,ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 

  ถ้าเกษียณราชการแล้ว ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เคยสังกัด พร้อมที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 

  ถ้าเป็นแม่บ้าน ให้แจ้งอาชีพและสถานที่ทำงานของสามี 

  ถ้าประกอบธุรกิจส่วนตัวให้เขียนแจ้งที่อยู่พร้อมชื่อสถานที่ประกอบการ 

  ถ้าเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้แจ้งชื่อสถานศึกษา 

  ถ้าเป็นเด็กเล็ก ให้แจ้งสถานที่ทำงานของบิดา-มารดา 

หากแต่งงานแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลและสถานที่เกิด (ระบุจังหวัด) ของคู่สมรส 

หากเป็นผู้หญิงกรุณาแจ้งนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน - กรณีคู่สมรสอย่าร้าง/เสียชีวิต ให้แจ้งว่าหย่าแล้ว หรือ เสียชีวิต 

 

***ผู้ที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางต้องทำให้เสร็จก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า1 เดือน ส่วนพระภิกษุ - สามเณร จะต้อง ดำเนินการผ่าน ศ.ต.ภ.ให้เสร็จก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า.. 1 เดือน

สถานทูตอินเดียอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ในกรณีดังนี้

๑.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก 

๒.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 

๓.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า 

๔.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 

 

ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นในการเดินทาง

กระเป๋าเดินทางหนักไม่เกิน 20 ก.ก.และกระเป๋าถือ 1 ใบ 

เครื่องแต่งกายสุภาพควรเตรียมให้พอและ ชุดขาวสำหรับเข้านมัสการสังเวชนียสถาน 

ยารักษาโรคประจำตัว (กรณีมีโรคประจำตัว) 

ของใช้ที่จำเป็นสบู่-ยาสีฟัน-ไฟฉาย 

ของใช้อื่นๆ ที่จำเป็น 

หมายเหตุ

๑.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า ๑๔ วัน กรณีไม่สามารถจัดกรุ๊ปได้ ๑๕ ท่านหรือจัดกรุ๊ปโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์

๒.กรณีกรุ๊ปยกเลิก บริษัทฯยินดีคืนค่าทัวร์ให้ทั้งหมดยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ได้ชำระทางสถานฑูตแล้ว 

๓.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ ,การจราจลต่าง ๆ เป็นต้น

๔.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการยกเลิก

๕.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาบรับรอง ทางบริษัท จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่สามารถเรียกคืนด้า คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานฑูตฯเรียกเก็บ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้