BT002 ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

 

BT 002 ภูฏาน 5 วัน 4 คืน The Happiness III พิชิตยอดเขาทักซัง

ภูฏาน ดินแดนแห่งความสุข และมนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัย

เดินทางกับจุฬามณี  ชิว ชิว ในราคาพิเศษ ทุกฤดูกาล

พิเศษ 3 ทริปในช่วงที่ภูฏานกำลังอากาศเย็นสบาย ดอกไม้เริ่มผลิบาน แอปเปิ้ลเริ่มออกผล

ทริปที่ 1 : วันที่ 19-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทริปที่ 2 : วันที่ 16-20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ทริปที่ 3 : วันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะส่วนตัว ในราคานี้ 49,900 บาท ต้องชวนกันมาคณะ 12 ท่านขึ้นไป

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโดยตรง : คุณสิริเกษ โทร. 098-996-1324 : Line : chulamani2

 

 

 * พิเศษ...ชมการแสดงท้องถิ่น, ใส่ชุดประจำชาติเดินเล่นทั้งวัน, ขี่ม้าขึ้นเขาทักซัง,จุดเทียนบูชาเป็นสิริมงคล

 

BT 002  The Happiness III พิชิตยอดเขาทักซัง

เยี่ยมชมเมือง พาโร - ทิมพู - พูนาคา

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ 

 

วันเดินทาง เส้นทาง เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง
วันที่ 1 กรุงเทพ-พาโร B 3701 06.30 09.50
วันที่ 5 พาโร - กรุงเทพ B 3700 10.50 15.40

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร (ประเทศภูฏาน)

05.00 น.   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระ ที่ชั้น 4 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิน Bhutan Airline (B3) เจ้าหน้าที่จากจุฬามณีคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน

07.10 น.   เดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  B3-701 ( บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) โดยเครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ

10.50 น.   เดินทางถึงสนามบินพาโร หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว(เวลาท้องถิ่นภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้แลกเงินนูดรัม (Ngudrum) ที่สนามบินก่อนออกเดินทาง จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่าน

จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ราชธานีแห่งภูฏาน ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างการเดินทางแวะชมวิวทิวทัศน์ ที่ วัดตัมโช (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สลับกันไปมาและแม่น้ำที่ใสสะอาด เดินทางถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร (ดอยอินทนนท์2,565 เมตร)  นำท่านชม ตัวเมืองทิมพู เมืองที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและความทันสมัยได้อย่างลงตัวและโดดเด่น สัมผัสความมีไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira)

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย          ชม มหาสถูปแห่งทิมพู (National Memorial Chorten) มหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 พระเจ้าจิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ซึ่งได้ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระองค์ที่นี่ด้วย สร้างโดยเสด็จแม่ของพระเจ้าจี๊กมี่ ดอร์จี วังชุก มหาสถูปแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในเมืองทิมพูสไตล์แบบทิเบต โดยเมื่อครั้งกษัตริย์จิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ยังมีชีวิตอยู่ มีพระประสงค์สร้างสถูปนี้ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่นี้มีภาพฝาผนังบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี

เย็น           ชม ทาชิโซซอง (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่ใหญ่โต ตัวอาคารสีขาวมีหลังคาสีแดงซ้อนลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เป็นทั้งที่ทำงานของกษัตริย์ ที่พักฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทำการรัฐบาลและศาสนา (วันธรรมดาจะเปิดให้เข้าชมหลังเวลาเลิกงาน 17.00 น.)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก         เมืองทิมพู HOTEL MIGMAR หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง : ทิมพู - พูนาคา

เช้า           รับประทานอาหารเช้า หลังอาหาร ก่อนออกเดินทางสู่เมืองปูนาคา นำท่านขึ้นไปยัง Buddha Point เพื่อสักการะพระใหญ่ที่สุดในภูฏานตั้งอยู่บนเขา และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของทิมพู และชมสถานอนุรักษ์สัตว์ธรรมชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก

นำท่านเดินทางสู่เมืองปูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของภูเขาสลับกับแม่น้ำลำธารใสสะอาด และกงล้อมนตราที่หมุนโดยใช้พลังน้ำ 

แวะพักระหว่างทางที่ ช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับความสูง 3,150 เมตร  แวะชมสถูป“ดรุ๊ค วังเกล” (Duk Wangle Chorten) หมายถึงสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน และผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัยด้วย รายล้อมด้วยสถูปขนาดเล็ก จำนวน 108 องค์ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์สายวัชรยาน108 องค์ สร้างโดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จี วังโม  รอบ ๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสัน และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว “เทือกเขาหิมาลัย”ได้อย่างชัดเจนให้ท่านได้พักถ่ายรูปและดื่มน้ำชากาแฟเพื่อชมบรรยากาศอันงดงาม จากด้านบน จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองปูนาคา(Punakha)ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร ดังนั้นสภาพอากาศจึงอบอุ่นกว่าที่ทิมพู กษัตริย์ภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงประทับที่เมืองนี้ในฤดูหนาว (ช่วงเดือน พ.ย.-เม.ย.) ปูนาคา จึงเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาว และทิมพูเป็นเมืองหลวงในฤดูร้อน 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านชม ปูนาคา ซอง (PunakhaDzong) ได้ชื่อว่าเป็นซองที่สวยสง่าที่สุดในภูฏาน ตั้งอยู่ระหว่างจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำโพ (Po Chu) และแม่น้ำโม (Mo Chu)  ซึ่งหมายถึง แม่น้ำพ่อ และแม่น้ำแม่ไหลมาบรรจบกันพอดี ปูนาคาซองถือเป็นซองที่สำคัญที่สุดของภูฏาน เพราะเป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของท่านซับดรุงงาวัง นัมเกล และยังเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก ได้ทำพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ดังนั้นวันที่ 17 ธันวาคมจึงกำหนดให้เป็นวันชาติภูฏาน

ค่ำ             รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก          เมืองพูนาคา MERI PUNSEUM RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง : พูนาคา - พาโร

เช้า            รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือ ตาซอง (Ta Dzong)  ภายในพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเพราะเป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ รวมทั้งหน้ากากต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการเต้นระบำเกี่ยวกับทางศาสนาในเทศกาลเตชูด้วย 

ชม  พาโรซอง ( Paro Rinchen Pong Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1645 บนพื้นที่เด่นตระหง่าน ในหุบเขาพาโร ต้องเดินข้ามสะพานไม้เก่าแก่ที่สวยงามมากพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นสถานที่ราชการทำงานในส่วนบริหารเมืองพาโร และเป็นวัด ที่พระประจำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป

เย็น            นำท่านเดินเล่นพักผ่อนในตัวเมืองพาโร ก่อนรับประทานอาหารเย็น

ค่ำ              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ที่พัก           เมืองพาโร METTA RESORT AND SPA  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง : พาโร "พิชิตยอดเขา ทักซัง"

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.      จากนั้น....นำท่านเดินขึ้นเขา ณ วัดทักซัง (Taksang Monastery) พิชิตวัดทักซังเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาวัดวาอารามของพุทธศาสนาในภูฏาน วัดตั้งอยู่บนหน้าผาหินสูง 900 เมตร คำแปลชื่อวัดนี้ แปลว่า Tiger’s Nest กล่าวกันว่าท่านกูรู หรือ พระอาจารย์ของวัดนี้ต้องขี่หลังนางเสือเพื่อขึ้นไปที่วัด จากนั้นท่านก็จะจำพรรษาอยู่ในถ้ำของวัดครั้งละ 3 เดือนวัดเคยถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ. 1951 และได้รับการซ่อมแซมจนสภาพดีดังเดิม แต่วัดก็เกิดไฟไหม้อีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1998 คราวนี้ไฟเผาผลาญสิ่งก่อสร้างหลักและเครื่องตกแต่งภายในวัดไปจนหมด แต่รัฐบาลก็ได้ทำการซ่อมแซมบูรณะวัดขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2000 พร้อมกับจำลองสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยในวัดให้เหมือนเดิม จนสภาพวัดกลับมาดีดังเดิม ท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เคยมาเยี่ยมวัดนี้ในช่วงศตวรรษที่ 16 วัดนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก นักแสวงบุญจากทั่วประเทศจะเดินทางเพื่อมาสวดมนต์ภาวนาที่วัดนี้ตลอดเวลา ตามปกติ วัดจะไม่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมยกเว้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาไหว้พระและชมวัดนี้จะต้องขออนุญาตจากทางการเป็นพิเศษอย่างไรก็ดี การเดินขึ้นมาที่วัดบนหน้าผา เป็นประสบการณ์ที่มีค่าของนักเดินทางทุกคน      โดยท่านสามารถเลือกขี่ม้าได้ค่ะ 1 ขาซึ่งประหยัดเวลาไปได้เยอะเหมือนกันค่ะ ค่าม้าประมาณ 500 งูลดรัม  และ ขาลงต้องเดินลงค่ะซึ่งวัดนี้นับว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมากที่สุดค่ะเพราะศักดิ์สิทธิ์มากคะ (ควรเตรียมรองเท้าสำหรับเดิน Hiking พิชิตวัดทักซังให้พร้อมด้วยนะคะ)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนเขาระหว่างเดินทางไต่เขาลงค่ะหลังอาหารนำท่านเดินทางกลับพาโรโดยเดินลง 

หมายเหตุการเดินทางขึ้นเขา โดยส่วนมากแล้ว จะใช้เวลาเดิน ประมาณ 2-3 ชั่วโมง  ไปกลับก็จะประมาณ 6 ชั่วโมง ดังนั้นเวลาที่จะกลับลงมาถึงตีนเขาประมาณบ่าย 2 -3 โมงค่ะ ต้องเริ่มออกเดินทางปีนเขาแต่เช้าเพื่อไปให้ทันก่อนวัดปิดช่วงกลางวัน และจะเปิดใหม่ตอนบ่าย 2 โมงค่ะ

บ่าย       ชม วัดคิชู (Kyichu Lhakhang) วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าซองเซินกัมโป กษัตริย์แห่งทิเบต ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7  และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในโบสถ์หลังเก่าพื้นปูด้วยไม้แผ่นใหญ่ มีพระประธานองค์ใหญ่ เบื้องหน้ามีรอยบุ๋มเนื่องจากการยืนกราบในจุดเดียวกันเป็นเวลายาวนาน เป็นการกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ คือการนอนราบพื้นอันเป็นการแสดงการคารวะสูงสุด

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ และเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก      เมืองพาโร METTA RESORT AND SPA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง : พาโร - กรุงเทพฯ 

เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. ออกจากที่พักสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน

11.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-702  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ,เครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ) 

15.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจอิ่มใจในความบริสุทธิ์มิรู้ลืม

 

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ- พาโร - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 3 ,4 ดาว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามทีกำหนดในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะและค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า และค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏานเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) และเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออกในกรณีคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

•หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ กรุณาส่งแบบ SCAN ภาพสีเท่านั้นและถ่ายรายละเอียดให้ครบทั้งหน้า

•รัฐบาลภูฏานจะทำวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าทัวร์ 100 % แล้วเท่านั้น

•ค่าวีซ่าได้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว และท่านจะได้รับตราประทับวีซ่าเมื่อไปถึงสนามบินพาโร หรือ Phuentsholing (หากเดินทางทางรถยนต์)

•ยอดชำระเต็มต้องถูกส่งไปให้ทางภูฏานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และ 8อาทิตย์ก่อนวันเดินทางในช่วงเทศกาลเพราะนักท่องเที่ยวมากเดินทางมาจากทั่วโลกและมีสายการบินดรุ๊กแอร์สายการบินเดียวที่บินเข้าภูฏานค่ะ

เงื่อนไขการให้บริการ

1.  กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฎานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว

2.  เงื่อนไขการยกเลิก

    2.1  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหายท่านละ 20% ของราคาทัวร์

    2.2  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์

    2.3  ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์

    2.4  ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์

3.  เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การชำระเงิน

1.  ค่ามัดจำ 5,000 บาทเมื่อจองทัวร์

2.  ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 25,000.- บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

3.  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

***เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าทัวร์เต็ม 100% ทางการท่องเที่ยวภูฏานจึงจะออกวีซ่าให้ค่ะ****

หมายเหตุ

1.ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g สายการบิoอนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg. และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm

จุฬามณี ทราเวล เปิดให้ท่านได้จัดกรุ๊ปพิเศษเฉพาะคณะของท่านเองราคาขึ้นอยู่ตามจำนวนคน หรือต้องการเดินทางส่วนตัวโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฺฺ