BT003 ภูฏาน 6 วัน 5 คืน เที่ยวเมือง Haa

BT002 ทัวร์ภูฏาน 6วัน 5 คืน  "เทศกาลหุบเขาฮา (Haa Tsheshu)

Haa Valley หุบเขาฮา  ในเส้นทางที่สวยงดงามอีกเส้นทางหนึ่งของภูฏาน หุบเขาฮา เป็นเมืองชนบทแห่งนี้มีเส้นทางปีนเขาที่งดงามที่สุดในโลก เรียกว่า "ฮา แพลนเทอร์ส เทรล" ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัย ป่ากุหลาบพันปี และธรรมชาติที่สวยงามที่ยังคงความงดงามและบริสุทธิ์ของธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังได้ชมความงดงามในจุดที่สูงที่สุด ที่ช่องเขา เชเลล่าพาส (Che la la Pass) ที่ความสูง 3810 เมตร

ในทริปนี้ ท่านจะได้สัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ โดยพักค้างคืนท่ามกลางบรรยากาศที่ยากจะลืมในหุบเขาฮา

* สอบถามวันเดินทางช่วงเทศกาล และราคา ที่แน่นอนอีกครั้งค่ะ *

 

 

 

BT 002 THE HAPPINESS II  *HAA SUMMER FESTIVAL*

เยี่ยมชม เมืองพาโร (Paro) - ทิมพู (Thimphu)  - ฮา (Haa)

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ (Bhutan Airline)

วันเดินทาง เส้นทาง เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง
วันที่ 1 กรุงเทพ- พาโร B 3701 06.30 09.50
วันที่ 6 พาโร - กรุงเทพ B 3700 10.50 15.40

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร (ประเทศภูฏาน)

05.00 น.    คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระ ที่ชั้น 4 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิน Bhutan Airline (B3) เจ้าหน้าที่จากจุฬามณีคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน

07.10 น.    เดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  B3-701 ( บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) โดยเครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ

10.50น.     เดินทางถึงสนามบินพาโร หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว(เวลาท้องถิ่นภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้แลกเงินนูดรัม (Ngudrum) ที่สนามบินก่อนออกเดินทาง จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ราชธานีแห่งภูฏาน ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างการเดินทางแวะชมวิวทิวทัศน์ ที่ วัดตัมโช (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สลับกันไปมาและแม่น้ำที่ใสสะอาด เดินทางถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร (ดอยอินทนนท์2,565 เมตร)  นำท่านชม ตัวเมืองทิมพู เมืองที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและความทันสมัยได้อย่างลงตัวและโดดเด่น สัมผัสความมีไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira)

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย      ชม มหาสถูปแห่งทิมพู (National Memorial Chorten) มหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 พระเจ้าจิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ซึ่งได้ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระองค์ที่นี่ด้วย สร้างโดยเสด็จแม่ของพระเจ้าจี๊กมี่ ดอร์จี วังชุก มหาสถูปแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในเมืองทิมพูสไตล์แบบทิเบต โดยเมื่อครั้งกษัตริย์จิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ยังมีชีวิตอยู่ มีพระประสงค์สร้างสถูปนี้ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่นี้มีภาพฝาผนังบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี

เย็น      ชม ทาชิโซซอง (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่ใหญ่โต ตัวอาคารสีขาวมีหลังคาสีแดงซ้อนลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เป็นทั้งที่ทำงานของกษัตริย์ ที่พักฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทำการรัฐบาลและศาสนา (วันธรรมดาจะเปิดให้เข้าชมหลังเวลาเลิกงาน 17.00 น.)

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    เมืองทิมพู HOTEL MIGMAR  หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง : ทิมพู - พูนาคา 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า หลังอาหาร ก่อนออกเดินทางสู่เมืองปูนาคา นำท่านขึ้นไปยัง Buddha Point เพื่อสักการะพระใหญ่ที่สุดในภูฏานตั้งอยู่บนเขา และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของทิมพู และชมสถานอนุรักษ์สัตว์ธรรมชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก

นำท่านเดินทางสู่เมืองปูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของภูเขาสลับกับแม่น้ำลำธารใสสะอาด และกงล้อมนตราที่หมุนโดยใช้พลังน้ำ 

แวะพักระหว่างทางที่ ช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับความสูง 3,150 เมตร  แวะชมสถูป“ดรุ๊ค วังเกล” (Duk Wangle Chorten) หมายถึงสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน และผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัยด้วย รายล้อมด้วยสถูปขนาดเล็ก จำนวน 108 องค์ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์สายวัชรยาน108 องค์ สร้างโดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จี วังโม  รอบ ๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสัน และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว “เทือกเขาหิมาลัย”ได้อย่างชัดเจนให้ท่านได้พักถ่ายรูปและดื่มน้ำชากาแฟเพื่อชมบรรยากาศอันงดงาม จากด้านบน จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองปูนาคา(Punakha)ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร ดังนั้นสภาพอากาศจึงอบอุ่นกว่าที่ทิมพู กษัตริย์ภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงประทับที่เมืองนี้ในฤดูหนาว (ช่วงเดือน พ.ย.-เม.ย.) ปูนาคา จึงเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาว และทิมพูเป็นเมืองหลวงในฤดูร้อน 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านชม ปูนาคา ซอง (PunakhaDzong) ได้ชื่อว่าเป็นซองที่สวยสง่าที่สุดในภูฏาน ตั้งอยู่ระหว่างจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำโพ (Po Chu) และแม่น้ำโม (Mo Chu)  ซึ่งหมายถึง แม่น้ำพ่อ และแม่น้ำแม่ไหลมาบรรจบกันพอดี ปูนาคาซองถือเป็นซองที่สำคัญที่สุดของภูฏาน เพราะเป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของท่านซับดรุงงาวัง นัมเกล และยังเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก ได้ทำพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ดังนั้นวันที่ 17 ธันวาคมจึงกำหนดให้เป็นวันชาติภูฏาน

ค่ำ         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พักโรงแรม MERI PUESSUM RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง : พูนาคา - ทิมพู 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู 

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านขึ้นไปยัง Buddha Point เพื่อสักการะพระใหญ่ที่สุดในภูฏานตั้งอยู่บนเขา และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของทิมพู และชมสถานอนุรักษ์สัตว์ธรรมชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก และนำท่านเที่ยวชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน ที่สร้างในปี ค.ศ. 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สาม ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว

จากนั้น นำท่าน ทาชิโซซอง (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่ใหญ่โต ตัวอาคารสีขาวมีหลังคาสีแดงซ้อนลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เป็นทั้งที่ทำงานของกษัตริย์ ที่พักฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทำการรัฐบาลและศาสนา (วันธรรมดาจะเปิดให้เข้าชมหลังเวลาเลิกงาน 17.00 น.)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก     เมืองทิมพู HOTEL MIGMAR หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง : ทิมพู - หุบเขาฮา - เทศกาลหุบเขาฮา (Haa Tsheshu) 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาฮา ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติสองข้างทางที่งามจับตาจับใจ บางครั้งจะได้เห็นตัวจามรีระหว่างการเดินทาง แต่เดิมนั้นหุบเขาฮา ไม่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยว จนเมืองปี ค.ศ. 2001 รัฐบาลภูฏานได้เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้ดังเดิม

**หุบเขาฮา เป็นที่ประทับของพระมารดาของพระราชินี ในรัชกาลที่ 4 ห้อมล้อมด้วยป่าเขา เต็มไปด้วยศาลเจ้าเก่าโบราณ ในหุบเขาจะเห็นทุ่งข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เลย์ และไร่มันฝรั่ง ท่านจะได้ชมศิลปะการก่อสร้างลวดลายแกะสลักแบบโบราณตามบ้านเรือนและอาคารต่าง ๆ ในเมือง  ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูป "เขาเทพเจ้าสามลูก" โดยเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้า ผู้คุ้มครองชาวเมืองในหุบเขาฮา **

เมื่อเดินทางถึงตัวเมืองฮา นำท่านเข้าร่วมชมงานเทศกาลหุบเขาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรวบรวมเอกลักษณ์ของภูฏาน และวัฒนธรรมของชา่วพื้นเมืองฮามาในงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแข่งขันกีฬา ประจำชาติ อาทิเช่น กีฬายิงธนู กีฬาปาลูกดอก และ ที่ขาดไม่ได้การแสดงระบำหน้ากาก และระบำพื้นบ้าน ได้เวลาพอสมควรแล้วนำท่าน เที่ยวชม วัด Black Dove & White Dove ที่ตามตำนานว่าตำแหน่งวัดเป็นจุดที่พิราบขาวและดำร่อนลงมาจึงสร้างวัดตามสีของนกพิราบ 

จากนั้น นำท่านขับรถชมหมู่บ้านในหุบเขาเราจะวิ่งรถไปเรื่อย ๆ จนสุดเขตถนนบริเวณชายแดนภูฏาน - ทิเบต ที่ Damthang Valley

ที่พัก    หุบเขาเมืองฮา 

วันที่ห้าของการเดินทาง : หุบเขาฮา - พาโร 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม - จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาโร ระหว่างทางผ่านช่องเขา เชเลลาพาส ที่ความสูง 3810 เมตรจากระดับน้ำทะเล แวะให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ และ ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    ชม วัดคิชู (Kyichu Lhakhang) วัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าซองเซินกัมโป กษัตริย์แห่งทิเบต ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7  และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในโบสถ์หลังเก่าพื้นปูด้วยไม้แผ่นใหญ่ มีพระประธานองค์ใหญ่ เบื้องหน้ามีรอยบุ๋มเนื่องจากการยืนกราบในจุดเดียวกันเป็นเวลายาวนาน เป็นการกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ คือการนอนราบพื้นอันเป็นการแสดงการคารวะสูงสุด

จากนั้น  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือ ตาซอง (Ta Dzong)  ภายในพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเพราะเป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ รวมทั้งหน้ากากต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการเต้นระบำเกี่ยวกับทางศาสนาในเทศกาลเตชูด้วย 

ชม  พาโรซอง ( Paro Rinchen Pong Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1645 บนพื้นที่เด่นตระหง่าน ในหุบเขาพาโร ต้องเดินข้ามสะพานไม้เก่าแก่ที่สวยงามมากพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นสถานที่ราชการทำงานในส่วนบริหารเมืองพาโร และเป็นวัด ที่พระประจำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป

เย็น     นำท่านเดินเล่นอิสระพักผ่อนในตัวเมืองพาโร ก่อนรับประทานอาหารเย็น

ค่ำ       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    เมืองพาโร METTA RESORT & SPA หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง : พาโร - กรุงเทพ ฯ

เช้า        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. ออกจากที่พักสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน

11.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-702  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ,เครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ) 

15.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจอิ่มใจในความบริสุทธิ์มิรู้ลืม

Haa Valley 

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ- พาโร - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามทีกำหนดในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะและค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า และค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏานเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) และเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออกในกรณีคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

•หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ กรุณาส่งแบบ SCAN ภาพสีเท่านั้นและถ่ายรายละเอียดให้ครบทั้งหน้า

•รัฐบาลภูฏานจะทำวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าทัวร์ 100 % แล้วเท่านั้น

•ค่าวีซ่าได้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว และท่านจะได้รับตราประทับวีซ่าเมื่อไปถึงสนามบินพาโร หรือ Phuentsholing (หากเดินทางทางรถยนต์)

•ยอดชำระเต็มต้องถูกส่งไปให้ทางภูฏานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และ 8อาทิตย์ก่อนวันเดินทางในช่วงเทศกาลเพราะนักท่องเที่ยวมากเดินทางมาจากทั่วโลกและมีสายการบินดรุ๊กแอร์สายการบินเดียวที่บินเข้าภูฏานค่ะ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฎานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว

2.เงื่อนไขการยกเลิก

2.1ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหายท่านละ 20% ของราคาทัวร์

2.2ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์

2.3ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์

2.4ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์

3.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น