ฺBT001 ภูฏาน 4 วัน 3 คืน

BT001 ทัวร์ภูฏาน The Happiness I 4 วัน 3 คืน

ภูฏานดินแดนในอ้อมกอด เมืองที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม สัมผัสความเป็นมิตรของผู้คน ชมความงามแห่งธรรมชาติ ความประทับใจของนักเดินทางยากที่จะลืมเมือได้มาเยือนประเทศภูฏาน ดินแดนที่ถูกเปรียบเปรยว่าเป็นสวรรค์บนพื้นพิภพ

กำหนดการเดินทาง : 2560

มกราคม - กุมภาพันธ์ ตลอดทั้งเดือน

มีนาคม - พฤษภาคม  ตลอดทั้งเดือน

ราคา : 45,900 บาท (ราคาสำหรับคณะ 10-15 คน มีหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย)

 

 

 

 

BT 001 THE HAPPINESS I 

เยี่ยมชม เมืองพาโร - ทิมพู - พูนาคา 

โดย สายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - พาโร (ประเทศภูฏาน)

05.00 น.     คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระ ที่ชั้น 4 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิน Bhutan Airline (B3) เจ้าหน้าที่จากจุฬามณีคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและสัมภาระต่างๆ แก่ท่าน

07.10 น.     เดินทางสู่ภูฏาน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  B3-701 ( บริการอาหารเช้าและเครื่องดื่มบนเครื่อง) โดยเครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ

10.50 น.     เดินทางถึงสนามบินพาโร หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว(เวลาท้องถิ่นภูฏานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้แลกเงินนูดรัม (Ngudrum) ที่สนามบินก่อนออกเดินทาง จากนั้นพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทิมพู ราชธานีแห่งภูฏาน ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างการเดินทางแวะชมวิวทิวทัศน์ ที่ วัดตัมโช (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด จากนั้นนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของหุบเขาที่สลับกันไปมาและแม่น้ำที่ใสสะอาด เดินทางถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร (ดอยอินทนนท์2,565 เมตร)  นำท่านชม ตัวเมืองทิมพู เมืองที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและความทันสมัยได้อย่างลงตัวและโดดเด่น สัมผัสความมีไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุดที่เรียกว่า กีร่า (Kira)

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 

บ่าย     ชม มหาสถูปแห่งทิมพู (National Memorial Chorten) มหาสถูปที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เพื่อระลึกถึงกษัตริย์องค์ที่ 3 พระเจ้าจิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ซึ่งได้ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระองค์ที่นี่ด้วย สร้างโดยเสด็จแม่ของพระเจ้าจี๊กมี่ ดอร์จี วังชุก มหาสถูปแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างทางศาสนาในเมืองทิมพูสไตล์แบบทิเบต โดยเมื่อครั้งกษัตริย์จิ๊กมี่ ดอร์จี วังชุก ยังมีชีวิตอยู่ มีพระประสงค์สร้างสถูปนี้ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนจิตใจอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ที่นี้มีภาพฝาผนังบอกถึงเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี

เย็น     ชม ทาชิโซซอง (Tashicho Dzong) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู ตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏานที่ใหญ่โต ตัวอาคารสีขาวมีหลังคาสีแดงซ้อนลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ภายในประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เป็นทั้งที่ทำงานของกษัตริย์ ที่พักฤดูร้อนของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทำการรัฐบาลและศาสนา (วันธรรมดาจะเปิดให้เข้าชมหลังเวลาเลิกงาน 17.00 น.)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก     โรงแรมเมืองทิมพู HOTEL MIGMAR หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง : ทิมพู - พูนาคา

เช้า     รับประทานอาหารเช้า หลังอาหาร ก่อนออกเดินทางสู่เมืองปูนาคา นำท่านขึ้นไปยัง Buddha Point เพื่อสักการะพระใหญ่ที่สุดในภูฏานตั้งอยู่บนเขา และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของทิมพู และชมสถานอนุรักษ์สัตว์ธรรมชาติของภูฏาน ที่เรียกว่า ทาคิน ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากมาก

นำท่านเดินทางสู่เมืองพูนาคา อดีตราชธานีของภูฏาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของภูเขาสลับกับแม่น้ำลำธารใสสะอาด และกงล้อมนตราที่หมุนโดยใช้พลังน้ำ 

แวะพักระหว่างทางที่ ช่องเขาโดชูลา (Dochula Pass) ซึ่งเป็นจุดสูงสุดบนเส้นทาง ณ ระดับความสูง 3,150 เมตร  แวะชมสถูป“ดรุ๊ค วังเกล” (Duk Wangle Chorten) หมายถึงสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน และผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัยด้วย รายล้อมด้วยสถูปขนาดเล็ก จำนวน 108 องค์ สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์สายวัชรยาน108 องค์ สร้างโดยสมเด็จพระราชินี อะชิ ดอร์จี วังโม  รอบ ๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสัน และในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นแนว “เทือกเขาหิมาลัย”ได้อย่างชัดเจนให้ท่านได้พักถ่ายรูปและดื่มน้ำชากาแฟเพื่อชมบรรยากาศอันงดงาม จากด้านบน จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองปูนาคา(Punakha)ที่ระดับความสูง 1,300 เมตร ดังนั้นสภาพอากาศจึงอบอุ่นกว่าที่ทิมพู กษัตริย์ภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจะทรงประทับที่เมืองนี้ในฤดูหนาว (ช่วงเดือน พ.ย.-เม.ย.) ปูนาคา จึงเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาว และทิมพูเป็นเมืองหลวงในฤดูร้อน 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย     นำท่านชม พูนาคา ซอง (PunakhaDzong) ได้ชื่อว่าเป็นซองที่สวยสง่าที่สุดในภูฏาน ตั้งอยู่ระหว่างจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำโพ (Po Chu) และแม่น้ำโม (Mo Chu)  ซึ่งหมายถึง แม่น้ำพ่อ และแม่น้ำแม่ไหลมาบรรจบกันพอดี ปูนาคาซองถือเป็นซองที่สำคัญที่สุดของภูฏาน เพราะเป็นสถานที่เก็บพระอัฐิของท่านซับดรุงงาวัง นัมเกล และยังเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก ได้ทำพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ดังนั้นวันที่ 17 ธันวาคมจึงกำหนดให้เป็นวันชาติภูฏาน

ค่ำ     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก     โรงแรม เมืองปูนาคา HOTEL MERI PUENSUM RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง : พูนาคา - พาโร

เช้า     รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่เมืองพาโร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในเมืองพาโร ซึ่งในอดีตเคยเป็นป้อมปราการ หรือ ตาซอง (Ta Dzong)  ภายในพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากเพราะเป็นที่เก็บรวบรวมเครื่องแต่งกาย อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในสมัยโบราณ รวมทั้งหน้ากากต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการเต้นระบำเกี่ยวกับทางศาสนาในเทศกาลเตชูด้วย 

ชม     พาโรซอง ( Paro Rinchen Pong Dzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1645 บนพื้นที่เด่นตระหง่าน ในหุบเขาพาโร ต้องเดินข้ามสะพานไม้เก่าแก่ที่สวยงามมากพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง ปัจจุบันพาโรซองเป็นสถานที่ราชการทำงานในส่วนบริหารเมืองพาโร และเป็นวัด ที่พระประจำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูป

เย็น    นำท่านเดินเล่นพักผ่อนในตัวเมืองพาโร ก่อนรับประทานอาหารเย็น

ค่ำ     รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวภูฏาน และทางบริษัทได้จัดเตรียมชุดประจำชาติ Kho สำหรับท่านชาย และชุดคีร่า Khira สำหรับท่านหญิงให้สวมใส่เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

ที่พัก  โรงแรมเมืองพาโร METTA RESORT AND SPA

วันที่สี่ของการเดินทาง : พาโร - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.     ออกจากที่พักสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน

11.40 น.     ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินภูฏาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ B3-702  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ,เครื่องแวะรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ) 

15.40 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจอิ่มใจในความบริสุทธิ์มิรู้ลืม

ตารางบิน สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ Bhutan Airland

วันเดินทาง เส้นทาง เทียวบิน เวลาออก เวลาถึง
วันแรก กรุงเทพ - พาโร ฺB 3701 06.30 09.50
วันที่ 4  พาโร - กรุงเทพ B 3700 10.50 15.40

อัตราดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ- พาโร - กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามทีกำหนดในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะและค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า และค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏานเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) และเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออกในกรณีคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

•หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทางกลับ กรุณาส่งแบบ SCAN ภาพสีเท่านั้นและถ่ายรายละเอียดให้ครบทั้งหน้า

•รัฐบาลภูฏานจะทำวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อได้รับการชำระค่าทัวร์ 100 % แล้วเท่านั้น

•ค่าวีซ่าได้รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว และท่านจะได้รับตราประทับวีซ่าเมื่อไปถึงสนามบินพาโร หรือ Phuentsholing (หากเดินทางทางรถยนต์)

•ยอดชำระเต็มต้องถูกส่งไปให้ทางภูฏานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 อาทิตย์ก่อนวันเดินทาง และ 8อาทิตย์ก่อนวันเดินทางในช่วงเทศกาลเพราะนักท่องเที่ยวมากเดินทางมาจากทั่วโลกและมีสายการบินดรุ๊กแอร์สายการบินเดียวที่บินเข้าภูฏานค่ะ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และล่วงหน้า 8 สัปดาห์ในช่วงเทศกาล ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระยอดเต็มล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ เนื่องจากรัฐบาลภูฎานจะออกวีซ่าให้ก็ต่อเมื่อชำระยอดทั้งหมดแล้ว

2.เงื่อนไขการยกเลิก

2.1ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน เก็บค่าเสียหายท่านละ 20% ของราคาทัวร์

2.2ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน เก็บค่าเสียหาย 30% ของราคาทัวร์

2.3ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 7 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์

2.4ยกเลิกวันเดินทาง เก็บค่าเสียหาย 100% ของราคาทัวร์

3.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

การชำระเงิน

1.ค่ามัดจำ 5,000 บาทเมื่อจองทัวร์

2.ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 25,000.- บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

3.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

***เนื่องจากต้องจ่ายเงินค่าทัวร์เต็ม 100% ทางการท่องเที่ยวภูฏานจึงจะออกวีซ่าให้ค่ะ****

 

หมายเหตุ

1.ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด กรุณานำใส่กระเป๋าสัมภาระ กรณีที่จะนำติดตัวไปให้บรรจุใส่ถุงพลาสติกใสเปิด-ปิดผนึกได้ไม่เกิน 1 ถุง ปริมาณที่ระบุไว้บนภาชนะที่ใส่ชิ้นละไม่เกิน 100ml/g รวมไม่เกิน 1,000ml/g

สายการบินดรุ๊กแอร์อนุญาติให้นำสัมภาระติดตัวขึ้นไปยังห้องผู้โดยสารบนเครื่องบินได้อีกคนละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 5kg. และขนาดไม่เกิน 45cmx30cmx20cm

 

จุฬามณี ทราเวล เปิดให้ท่านได้จัดกรุ๊ปพิเศษเฉพาะคณะของท่านเองราคาขึ้นอยู่ตามจำนวนคน หรือต้องการเดินทางส่วนตัวโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ